Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.10,
z dnia 03.01.2018
USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody
2. Dz.U. poz.12,
z dnia 03.01.2018
USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
3. Dz.U. poz.21,
z dnia 04.01.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
4. Dz.U. poz.47,
z dnia 09.01.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
5. Dz.U. poz.63,
z dnia 10.01.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej
6. Dz.U. poz.88,
z dnia 11.01.2018
USTAWA z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
7. Dz.U. poz.101,
z dnia 12.01.2018
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
8. Dz.U. poz.113,
z dnia 12.01.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie
9. Dz.U. poz.121,
z dnia 15.01.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
10. Dz.U. poz.159,
z dnia 19.01.2018
USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych
11. Dz.U. poz.175,
z dnia 22.01.2018
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju
12. Dz.U. poz.176,
z dnia 22.01.2018
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
13. Dz.U. poz.192,
z dnia 23.01.2018
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury
14. Dz.U. poz.193,
z dnia 23.01.2018
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
15. Dz.U. poz.278,
z dnia 31.01.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej
16. Dz.U. poz.317,
z dnia 07.02.2018
USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 49 do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • w art. 53 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 54 do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne)
17. Dz.U. poz.352,
z dnia 12.02.2018
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. akt K 39/15
(dot. prawa budowlanego)
18. Dz.U. poz.404,
z dnia 22.02.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
19. Dz.U. poz.433,
z dnia 27.02.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
20. Dz.U. poz.496,
z dnia 07.03.2018
OBWIESZCZENIE Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
21. Dz.U. poz.509,
z dnia 09.03.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
22. Dz.U. poz.551,
z dnia 15.03.2018
OBWIESZCZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych
23. Dz.U. poz.583,
z dnia 20.03.2018
OBWIESZCZENIE Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
24. Dz.U. poz.586,
z dnia 20.03.2018
OBWIESZCZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
25. Dz.U. poz.646,
z dnia 30.03.2018
USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
26. Dz.U. poz.650,
z dnia 30.03.2018
USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 3 do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • w art. 17 do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • w art. 22 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • w art. 30 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • w art. 39 do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • w art. 41 do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
 • w art. 45 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • w art. 61 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 • w art. 64 do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • w art. 97 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
 • w art. 150 do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
 • w art. 152 do ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
 • w art. 155 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • w art. 156 do ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
 • w art. 174 do ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
 • w art. 182 do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Art. 192 – Traci moc ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

27. Dz.U. poz.654,
z dnia 30.03.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni

Monitor Polski

28. M.P. poz.115,
z dnia 24.01.2018
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2017 r.
29. M.P. poz.128,
z dnia 29.01.2018
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r.
30. M.P. poz.139,
z dnia 31.01.2018
OBWIESZCZENIE Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
31. M.P. poz.207,
z dnia 21.02.2018
ZARZĄDZENIE nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju
32. M.P. poz.288,
z dnia 16.03.2018
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

33. Dz.Urz.UE Nr L 82,
z dnia 26.03.2018
Sprostowanie do DYREKTYWY Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz.UE L 94 z dnia 28 marca 2014 r.)

GUS

34. Dz.Urz.GUS poz.8,
z dnia 22.02.2018
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2017 r.
35. Dz.Urz.GUS poz.11,
z dnia 28.02.2018
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2017 r.
36. Dz.Urz.GUS poz.14,
z dnia 03.04.2018
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2017 r.
37. GUS – Aktualności
– 24.01.2018
Biuletyn Statystyczny nr 12/2017 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
38. GUS – Aktualności
– 23.02.2018
Biuletyn Statystyczny nr 1/2018 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
39. GUS – Aktualności
– 23.03.2018
Biuletyn Statystyczny nr 2/2018 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
40. GUS – Aktualności
– 19.01.2018
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2017 r. – fragment.
41. GUS – Aktualności
– 20.02.2018
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2018 r. – fragment.
42. GUS – Aktualności
– 19.03.2018
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2018 r. – fragment.
43. GUS – Aktualności
– 22.01.2018
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Listopad 2017 r.
44. GUS – Aktualności
– 22.02.2018
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Grudzień 2017 r.
45. GUS – Aktualności
– 23.03.2018
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Styczeń 2018 r.

Urząd Zamówień Publicznych

Polski Komitet Normalizacyjny

47. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 1/2018/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wycofania Polskich Norm
48. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 1/2018 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
49. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 2/2018 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
50. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 3/2018 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
51. www.pkn.pl INTERPRETACJA postanowień PN-EN 771-1+A1:2015-10. Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne
(zapytanie 3)

„Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.