Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.5,
z dnia 03.01.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
2. Dz.U. poz.40,
z dnia 09.01.2014
USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w Art.57 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • w Art.59 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • w Art.60 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
  • w Art.61 do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • w Art.63 do ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  • w Art.64 do ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących)
3. Dz.U. poz.47,
z dnia 10.01.2014
USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
4. Dz.U. poz.81,
z dnia 16.01.2014
OBWIESZCZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
5. Dz.U. poz.112,
z dnia 22.01.2014
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
6. Dz.U. poz.121,
z dnia 23.01.2014
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny
7. Dz.U. poz.149,
z dnia 30.01.2014
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 14 listopada 2013 r. w miejscowości Janków Przygodzki w gminie Przygodzice
8. Dz.U. poz.186,
z dnia 11.02.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
9. Dz.U. poz.210,
z dnia 17.02.2014
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
10. Dz.U. poz.249,
z dnia 27.02.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych
11. Dz.U. poz.266,
z dnia 04.03.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych
12. Dz.U. poz.316,
z dnia 14.03.2014
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
13. Dz.U. poz.328,
z dnia 17.03.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
14. Dz.U. poz.338,
z dnia 18.03.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
15. Dz.U. poz.376,
z dnia 24.03.2014

WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2014 r. sygn. akt P 38/11
(dotyczy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)

16. Dz.U. poz.379,
z dnia 24.03.2014
USTAWA z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
(w art. 7 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
17. Dz.U. poz.399,
z dnia 27.03.2014
OBWIESZCZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
18. Dz.U. poz.403,
z dnia 27.03.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych

Monitor Polski

19. M.P. poz.53,
z dnia 28.01.2014
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2013 r.
20. M.P. poz.95,
z dnia 28.01.2014
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r.
21. M.P. poz.141,
z dnia 14.02.2014
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

(wykaz nie zawiera norm zharmonizowanych dot. wyrobów budowlanych w związku z uchyleniem z dniem 30 czerwca 2013 r. dyrektywy 89/106/EWG o wyrobach budowlanych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych)

22. M.P. poz.190,
z dnia 10.03.2014
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2013 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

23. Dz.Urz.UE Nr L 38,
z dnia 07.02.2014
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012
24. Dz.Urz.UE Nr L 41,
z dnia 12.02.2014
DECYZJA Komisji z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Danię zgodnie z art. 11 dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zakazującego użycia określonego typu wielozadaniowych maszyn do robót ziemnych (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 633
nr 2014/78/UE
25. Dz.Urz.UE Nr L 52,
z dnia 21.02.2014
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej
26. Dz.Urz.UE Nr L 68,
z dnia 07.03.2014
DECYZJA Rady z dnia 2 grudnia 2013 r. dotycząca zawarcia Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych nr 2014/115/UE
27. Dz.Urz.UE Nr L 68,
z dnia 07.03.2014
PROTOKÓŁ zmieniający Porozumienie w sprawie zamówień rządowych
28. Dz.Urz.UE Nr L 89,
z dnia 25.03.2014
ZAWIADOMIENIE dotyczące wejścia w życie Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych
29. Dz.Urz.UE Nr L 94,
z dnia 28.03.2014
DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji
30. Dz.Urz.UE Nr L 94,
z dnia 28.03.2014
DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE
31. Dz.Urz.UE Nr L 94,
z dnia 28.03.2014
DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE
32. Dz.Urz.UE Nr L 96,
z dnia 29.03.2014
DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

33. Biuletyn SN Nr 2/2014,
z dnia 13.03.2014
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 90/13) – z dnia 7 lutego 2014 r. – dotyczy terminu na wniesienie odwołania od czynności zamawiającego

GUS

34. Dz.Urz.GUS poz.8,
z dnia 24.02.2014
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2013 r.
35. GUS – Aktualności
– 28.03.2014
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2013 r.
36. GUS – Aktualności
– 22.01.2014
Biuletyn Statystyczny nr 12/2013 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
37. GUS – Aktualności
– 24.02.2014
Biuletyn Statystyczny nr 1/2014 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
38. GUS – Aktualności
– 25.03.2014
Biuletyn Statystyczny nr 2/2014 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
39. GUS – Aktualności
– 28.03.2014
Ceny w Gospodarce Narodowej. Luty 2014; – tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
40. GUS – Aktualności
– 21.01.2014
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2013 r. – fragment
41. GUS – Aktualności
– 19.02.2014
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2014 r. – fragment
42. GUS – Aktualności
– 19.03.2014
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2014 r. – fragment
43. GUS – Aktualności
– 22.01.2014
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – listopad 2013
44. GUS – Aktualności
– 24.02.2014
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – grudzień 2013
45. GUS – Aktualności
– 25.03.2014
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – styczeń 2014

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

46. www.gunb.gov.pl Interpretacja prawna w sprawie montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych
(zamieszczono na stronie 2014.01.24)

Urząd Zamówień Publicznych

Polski Komitet Normalizacyjny

49. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 1 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
50. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 2 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lutego 2014 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
51. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 3 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 marca 2014 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.