Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego [2], obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, m.in., projektować zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących odpowiednich warunków bezpieczeństwa pożarowego (art. 5 ust. 1). Za prawidłowe sporządzenie projektu budowlanego odpowiada oczywiście projektant. Jednak jednym z jego podstawowych obowiązków w tym zakresie jest uzgodnienie przyjętych w projekcie budowlanym rozwiązań projektowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Uzgodnienia tego dokonują rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

W zakresie omawianych uzgodnień, w ustawie o ochronie przeciwpożarowej [1] wskazano jedynie, że projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz projekt urządzenia przeciwpożarowego wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (art. 6b).

Powyższa ustawa nie wyjaśnia natomiast jakie obiekty budowlane są „istotne”, a co za tym idzie jakich obiektów budowlanych projekty budowlane lub ich części projektant powinien uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Regulacja ustawowa została jednak uzupełniona rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej [3].