Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.710,
z dnia 11.04.2018
USTAWA z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne
2. Dz.U. poz.740,
z dnia 17.04.2018
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
3. Dz.U. poz.755,
z dnia 20.04.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne
4. Dz.U. poz.756,
z dnia 20.04.2018
USTAWA z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
5. Dz.U. poz.762,
z dnia 24.04.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej
6. Dz.U. poz.779,
z dnia 26.04.2018
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej
7. Dz.U. poz.799,
z dnia 27.04.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
8. Dz.U. poz.811,
z dnia 27.04.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych
9. Dz.U. poz.823,
z dnia 30.04.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń
10. Dz.U. poz.857,
z dnia 09.05.2018
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
11. Dz.U. poz.896,
z dnia 14.05.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni
12. Dz.U. poz.958,
z dnia 22.05.2018
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony
13. Dz.U. poz.963,
z dnia 22.05.2018
OBWIESZCZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
14. Dz.U. poz.966,
z dnia 22.05.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
15. Dz.U. poz.971,
z dnia 22.05.2018
OBWIESZCZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
16. Dz.U. poz.972,
z dnia 22.05.2018
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
17. Dz.U. poz.992,
z dnia 24.05.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
18. Dz.U. poz.1020,
z dnia 28.05.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
19. Dz.U. poz.1025,
z dnia 29.05.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny
20. Dz.U. poz.1089,
z dnia 06.06.2018
USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art. 122 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  • w art. 127 do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
21. Dz.U. poz.1090,
z dnia 06.06.2018
USTAWA z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
22. Dz.U. poz.1092,
z dnia 07.06.2018
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
23. Dz.U. poz.1126,
z dnia 12.06.2018
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego
24. Dz.U. poz.1139,
z dnia 13.06.2018
OBWIESZCZENIE Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym
25. Dz.U. poz.1152,
z dnia 14.06.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
26. Dz.U. poz.1172,
z dnia 18.06.2018
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla budownictwa”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia
27. Dz.U. poz.1175,
z dnia 19.06.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie
28. Dz.U. poz.1202,
z dnia 22.06.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane
29. Dz.U. poz.1208,
z dnia 22.06.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej
30. Dz.U. poz.1210,
z dnia 22.06.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji
31. Dz.U. poz.1233,
z dnia 26.06.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
32. Dz.U. poz.1276,
z dnia 29.06.2018
USTAWA z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
(wprowadza zmiany:
  • w art. 2 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz
  • w art. 3 do ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych)

Monitor Polski

33. M.P. poz.420,
z dnia 23.04.2018
ZARZĄDZENIE nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
34. M.P. poz.448,
z dnia 26.04.2018
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2018 r.
35. M.P. poz.449,
z dnia 27.04.2018
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2018 r.
36. M.P. poz.519,
z dnia 06.06.2018
ZARZĄDZENIE nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

37. Dz.Urz.UE Nr L 129,
z dnia 25.05.2018
DECYZJA delegowana Komisji (UE) 2018/771 z dnia 25 stycznia 2018 r. dotycząca mającego zastosowanie systemu do celów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych urządzeń kotwiczących wykorzystywanych przy robotach budowlanych i przeznaczonych do ochrony osób przed upadkiem z wysokości lub zatrzymania upadku z wysokości na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
38. Dz.Urz.UE Nr L 131,
z dnia 29.05.2018
DECYZJA delegowana Komisji (UE) 2018/779 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych płyt warstwowych w okładzinach metalowych przeznaczonych do zastosowania konstrukcyjnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
39. Dz.Urz.UE Nr L 156,
z dnia 19.06.2018
DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

GUS

40. Dz.Urz.GUS poz.14,
z dnia 03.04.2018
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2017 r.
41. Dz.Urz.GUS poz.20,
z dnia 23.05.2018
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2018 r.
42. Dz.Urz.GUS poz.22,
z dnia 29.05.2018
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2018 r.
43. GUS – Aktualności
– 25.04.2018
Biuletyn Statystyczny nr 3/2018 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
44. GUS – Aktualności
– 25.05.2018
Biuletyn Statystyczny nr 4/2018 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
45. GUS – Aktualności
– 25.06.2018
Biuletyn Statystyczny nr 5/2018 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
46. GUS – Aktualności
– 19.04.2018
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2018 r. – fragment.
47. GUS – Aktualności
– 21.05.2018
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2018 r. – fragment.
48. GUS – Aktualności
– 19.06.2018
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2018 r. – fragment.
49. GUS – Aktualności
– 20.04.2018
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Luty 2018 r.
50. GUS – Aktualności
– 23.05.2018
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Marzec 2018 r.
51. GUS – Aktualności
– 22.06.2018
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Kwiecień 2018 r.

Urząd Zamówień Publicznych

52. www.uzp.gov.pl INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2018
(zamieszczono na stronie 24.04.2018)
53. www.uzp.gov.pl Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych
(zamieszczono na stronie 06.06.2018)

Polski Komitet Normalizacyjny

54. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 4/2018 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 kwietnia 2018 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
55. www.pkn.pl Sprostowanie Komunikatu Nr 4/2018 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 kwietnia 2018 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
56. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 5/2018 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 maja 2018 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
57. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 6/2018 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

58. Dz.Urz.MIiR poz.13,
z dnia 10.05.2018
Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie Zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego
59. Dz.Urz.MIiR poz.18,
z dnia 11.05.2018
Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Instytutowi Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
60. Dz.Urz.MIiR poz.20,
z dnia 06.06.2018
Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości
61. www.miir.gov.pl Minister Inwestycji i Rozwoju powołał Główną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną
(zamieszczono na stronie 22.05.2018)

„Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.