Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 58 poz.395,
z dnia 04.04.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
2. Dz.U. nr 75 poz.493,
z dnia 26.04.2007
USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
– m.in. wprowadza zmiany do ustawy Prawo ochrony środowiska (art.32) i ustawy Prawo wodne (art.33)
3. Dz.U. nr 76 poz.503,
z dnia 27.04.2007
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska
4. Dz.U. nr 77 poz.524,
z dnia 02.05.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006
5. Dz.U. nr 80 poz.538,
z dnia 09.05.2007
USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
6. Dz.U. nr 82 poz.557,
z dnia 11.05.2007
USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw
7. Dz.U. nr 82 poz.560,
z dnia 11.05.2007
USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
8. Dz.U. nr 84 poz.565,
z dnia 14.05.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

– zastąpione przez – patrz M.P. nr 30, poz.337

9. Dz.U. nr 86 poz.579,
z dnia 16.05.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
10. Dz.U. nr 88 poz.587,
z dnia 18.05.2007
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
– m.in. wprowadza zmiany do ustawy Prawo budowlane (art. 3), Prawo wodne (art. 5) i ustawy o odpadach (art. 4)
11. Dz.U. nr 95 poz.631,
z dnia 30.05.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
12. Dz.U. nr 98 poz.655,
z dnia 04.06.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości
13. Dz.U. nr 99 poz.665,
z dnia 05.06.2007
USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
14. Dz.U. nr 102 poz.693,
z dnia 11.06.2007
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
15. Dz.U. nr 102 poz. 706,
z dnia 11.06.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006
16. Dz.U. nr 106 poz.723,
z dnia 15.06.2007
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Załącznik – Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku – (strona 6909) 17 Grupa „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)”

17. Dz.U. nr 106 poz.729,
z dnia 15.06.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN
18. Dz.U. nr 112 poz.767,
z dnia 27.06.2007
USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
19. Dz.U. nr 112 poz.770,
z dnia 27.06.2007
ROZPORZĄDZENIE z dnia 20 czerwca 2007 r. Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego
20. Dz.U. nr 112 poz.771,
z dnia 27.06.2007
ROZPORZĄDZENIE z dnia 20 czerwca 2007 r. Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku
21. Dz.U. nr 115 poz.790,
z dnia 29.06.2007
USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
22. Dz.U. nr 116 poz.806,
z dnia 29.06.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

Monitor Polski

23. M.P. nr 27 poz.302,
z dnia 24.04.2007
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2007 r.
24. M.P. nr 27 poz.304,
z dnia 24.04.2007
KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
25. M.P. nr 27 poz.305,
z dnia 24.04.2007
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2007 r.
26. M.P. nr 30 poz.330,
z dnia 15.05.2007
ZARZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów nr 46 z dnia 9 maja 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Budownictwa
27. M.P. nr 30 poz.332,
z dnia 15.05.2007
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
28. M.P. nr 30 poz.337,
z dnia 15.05.2007
KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
29. M.P. nr 31 poz.370,
z dnia 22.05.2007
KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zmienionych wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006
30. M.P. nr 33 poz.381,
z dnia 30.05.2007
OBWIESZCZENIE Ministra Budownictwa z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa lub przez niego nadzorowanych

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

31. Dz.Urz.UE Nr L 131,
z dnia 23.05.2007
DECYZJA KOMISJI 2007/348/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do płyt drewnopochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2045)
32. Dz.Urz.UE Nr L 154,
z dnia 14.06.2007
DYREKTYWA 2007/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. uchylająca dyrektywę Rady 71/304/EWG dotyczącą zniesienia ograniczeń swobody świadczenia usług w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane oraz udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawcom działającym za pośrednictwem agencji i oddziałów

GUS

33. Dz.Urz.GUS nr 5 poz.38,
z dnia 25.05.2007
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2007 r.
34. GUS – Aktualności
– 25.04.2007
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 3 – kwiecień 2007 r.– Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
35. GUS – Aktualności
– 25.05.2007
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 4 – maj 2007 r.– Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
36. GUS – Aktualności
– 26.06.2007
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 5 – czerwiec 2007 r.– Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
37. GUS – Aktualności
– 26.04.2007
Ceny w Gospodarce Narodowej - luty 2007; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za styczeń 2007 - fragment
38. GUS – Aktualności
– 09.05.2007
Ceny w Gospodarce Narodowej - marzec 2007; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za luty 2007 - fragment
39. GUS – Aktualności
– 15.06.2007
Ceny w Gospodarce Narodowej - kwiecień 2007; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za marzec 2007 - fragment
40. GUS – Aktualności
– 21.05.2007
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2007 r.
41. GUS – Aktualności
– 20.06.2007
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2007 r.
42. GUS – Aktualności
– 23.04.2007
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych luty 2007
43. GUS – Aktualności
– 24.05.2007
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych marzec 2007
44. GUS – Aktualności
– 22.06.2007
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych kwiecień 2007

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

45. Biuletyn Nr 5/07
z dnia 12 czerwca 2007
ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (IV CSK 208/06) – wyrok z dnia 9 listopada 2006 r. – dotyczy gwarancji