Kto może zostać pełnomocnikiem

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. W postępowaniach związanych z realizacją inwestycji nie ma obowiązku osobistego udziału inwestora. Z powodzeniem może on skorzystać z pomocy pełnomocnika.

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Co ważne, w dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać konkretną osobę (jej imię i nazwisko) a nie nazwę prowadzonej przez nią działalności gospodarczej czy też nazwę biura projektowego, które bierze udział w przygotowaniu dokumentacji zamierzenia budowlanego. Kwestia zdolności do czynności prawnych oceniana jest według przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 12 tego aktu nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie