Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.1629,
z dnia 06.10.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. Dz.U. poz.1725,
z dnia 20.10.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
3. Dz.U. poz.1757,
z dnia 25.10.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
4. Dz.U. poz.1812,
z dnia 07.11.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
5. Dz.U. poz.1829,
z dnia 10.11.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
6. Dz.U. poz.1864,
z dnia 18.11.2016
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
7. Dz.U. poz.1870,
z dnia 18.11.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych
8. Dz.U. poz.1887,
z dnia 23.11.2016
USTAWA z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach
9. Dz.U. poz.1920,
z dnia 29.11.2016
USTAWA z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 57 do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • w art. 59 do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • w art. 60 do ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
 • w art. 62 do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 • w art. 63 do ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • w art. 64 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • w art. 65 do ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • w art. 67 do ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw)
10. Dz.U. poz.1966,
z dnia 06.12.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
11. Dz.U. poz.1968,
z dnia 06.12.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
12. Dz.U. poz.1986,
z dnia 08.12.2016
USTAWA z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
13. Dz.U. poz.1987,
z dnia 09.12.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
14. Dz.U. poz.2038,
z dnia 15.12.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
15. Dz.U. poz.2147,
z dnia 23.12.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
16. Dz.U. poz.2178,
z dnia 28.12.2016
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej
17. Dz.U. poz.2225,
z dnia 29.12.2016
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności
(dział 40 dotyczy budownictwa)
18. Dz.U. poz.2232,
z dnia 29.12.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
19. Dz.U. poz.2255,
z dnia 30.12.2016
USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 3 do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • w art. 5 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 13 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 15 do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)
20. Dz.U. poz.2260,
z dnia 30.12.2016
USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 16 do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • w art. 19 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • w art. 35 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 37 do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
 • w art. 47 do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
21. Dz.U. poz.2271,
z dnia 30.12.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport

Monitor Polski

22. M.P. poz.988,
z dnia 19.10.2016
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2016 r.
23. M.P. poz.992,
z dnia 19.10.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017
24. M.P. poz.1002,
z dnia 26.10.2016
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2016 r.
25. M.P. poz.1018,
z dnia 31.10.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017
26. M.P. poz.1019,
z dnia 31.10.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
27. M.P. poz.1170,
z dnia 02.12.2016
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2016 r.
28. M.P. poz.1184,
z dnia 12.12.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

29. Dz.Urz.UE Nr L 275,
z dnia 12.10.2016
DECYZJA wykonawcza Komisji (UE) 2016/1804 z dnia 10 października 2016 r. dotycząca szczegółowych zasad stosowania art. 34 i 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6351)
30. Dz.Urz.UE Nr L 322,
z dnia 29.11.2016
ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)
31. Dz.Urz.UE Nr L 341,
z dnia 15.12.2016
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG NR 166/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG [2016/2201]
(dotyczy fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych)

GUS

32. Dz.Urz.GUS poz. 44,
z dnia 24.11.2016
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2016 r.
33. Dz.Urz.GUS poz.46,
z dnia 02.12.2016
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2016 r.
34. GUS – Aktualności
– 25.10.2016
Biuletyn Statystyczny nr 9/2016 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
35. GUS – Aktualności
– 25.11.2016
Biuletyn Statystyczny nr 10/2016 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
36. GUS – Aktualności
– 23.12.2016
Biuletyn Statystyczny nr 11/2016 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
37. GUS – Aktualności
– 19.10.2016
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2016 r. – fragment.
38. GUS – Aktualności
– 21.11.2016
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2016 r. – fragment.
39. GUS – Aktualności
– 19.12.2016
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2016 r. – fragment.
40. GUS – Aktualności
– 21.10.2016
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - sierpień 2016 r.
41. GUS – Aktualności
– 22.11.2016
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - wrzesień 2016 r.
42. GUS – Aktualności
– 23.12.2016
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - październik 2016 r.

Urząd Zamówień Publicznych

Polski Komitet Normalizacyjny

44. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 10/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 października 2016 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
45. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 11/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 listopada 2016 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
46. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 12/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

47. Dz.Urz.MIB poz.78,
z dnia 28.10.2016
KOMUNIKAT Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
48. Dz.Urz.MIB poz.83,
z dnia 09.11.2016
ZARZĄDZENIE Nr 52 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przepisów techniczno - budowlanych dotyczących budynków

„Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.