Uchwalona 4 września br. ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych...[1] wprowadza szereg zmian, które bezpośrednio lub też pośrednio mają wpływ na zamawianie robót budowlanych.
Obok doprecyzowania definicji „usług” i odwołania się ustawodawcy do załącznika II B do dyrektywy 2004/18/WE[2] Parlamentu Europejskiego, wprowadzone zostały następujące zmiany:

 

 1. Wprowadzony został nowy art. 6a, stanowiący, iż w przypadku zamówień udzielanych w częściach -

do udzielenia zamówienia na daną część można stosować przepisy właściwe dla tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

 

 1. W sprawie ogłoszeń (art. 11 w ust. 4) dokonano zmian i stwierdzono, że:
   

„4. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer.”


a także (w art. 12 ust. 4) postanowiono, że:

„Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający może zmienić, przekazując Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.”

 

Dokonanie zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym UE przedłuża terminy składania:

- wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- ofert

o czas niezbędny do wprowadzenia zmian.

Ustalone zostały też - dla istotnych zmian ogłoszenia - w art. 12a terminy przedłużenia składania ofert, nie krótsze niż 22 dni w przetargu nieograniczonym, oraz wniosków o dopuszczenie do udziału - nie krótsze niż 30 dni - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

 

 1. W art. 22 ust. 1 pkt 2 uzupełniono wymóg dla wykonawców, którzy mogą ubiegać się o zamówienie, następująco:

„2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

 

 1. W art. 24, gdzie jest mowa o wykluczeniu, stwierdzono w ust. pkt 1, że wyklucza się:

„1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

 

Ponadto został wprowadzony nowy art. 24a, w brzmieniu:

„Art. 24a. Zamawiający niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, przekazuje jego odpis Prezesowi Urzędu. Prezes Urzędu niezwłocznie po otrzymaniu odpisu orzeczenia dokonuje zmiany w wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt 5a.”

 

 1. Został doprecyzowany termin dotyczący składania uzupełnionych dokumentów lub oświadczeń (w art. 26 ust. 3) następująco:

„3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

 

 1. W kwestii podwykonawstwa stwierdzono w art. 36 ust. 5 następująco:

„5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

 

 1. W art. 38 ust. 4 zrezygnowano ze „szczególnie uzasadnionych” przypadków umożliwiających zmianę w SIWZ, stwierdzając:

„4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.”

 

Ponadto dodano ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Został uchylony dotychczasowy ust. 5 art. 38 dotyczący zakazu zmian kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania, co oznacza, że zmieniana treść SIWZ może dotyczyć też tych obszarów.

 

Zaś ust. 6 otrzymał następujące brzmienie:

„6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.”

 

 1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (art. 41) powinno dodatkowo (po nowelizacji) zawierać pkt 15, o następującym brzmieniu:

„15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.”

 

 1. Dokonano zmiany art. 45 w kwestii dotyczącej wadium (rezygnując z określenia dolnej granicy), stwierdzając w ust. 4:

„4. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia.

 

a także uzupełniono o ust. 5a, stwierdzając:

„5a. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.”

 

 1. Regulacja ustawowa została uzupełniona o nowe zdarzenie powodujące zatrzymanie wadium przez zamawiającego, stanowiąc w art. 46 ust. 4a następująco:

„4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.”

 

 1. W ogłoszeniu o przetargu ograniczonym (art. 48 ust. 2) zrezygnowano z opisywania w pkt. 6 „warunków udziału odnoszących się do właściwości wykonawców” oraz dodano nowy pkt 15 o potrzebie zamieszczenia:

„15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.”

 

 1. Została doprecyzowana sytuacja złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym po terminie. W art. 50 dodano ust. 2 o treści:

„2. W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę; wniosek zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 

 1. W przetargu ograniczonym termin na składanie ofert (dla zamówień równych lub przekraczających progi unijne) został zaktualizowany następująco (art. 52 ust. 5):

„5. Zamawiający może wyznaczyć termin, o którym mowa w ust. 2, krótszy o 5 dni, jeżeli udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.”

 

 1. W trybie negocjacji z ogłoszeniem - w art. 55 usunięto ust. 2, nakazujący powiadomienie Prezesa Urzędu o wszczęciu takiego postępowania (dla zamówień dużych).
  Podobnie postąpiono w trybie dialogu konkurencyjnego.
   
 2. W art. 67 - przesłanka umożliwiająca udzielenie zamówienia z wolnej ręki w ust. 1 pkt 6 otrzymała następującą treść:

„6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;”

a ust. 4 otrzymał brzmienie:

„4. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24 ust. 1 pkt 1-3 i art. 68 ust. 1 w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, a także zamówień, o których mowa w ust. 3.”

 

 1. W art. 85 została określona wyraźnie możliwość samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą przez wykonawcę, poprzez nowe sformułowanie ust. 2 i 4.

„2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.”
„4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.”

 

 1. Uchylony został art. 88 - określający, jakie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny może poprawić zamawiający. W art. 87 ust. 2 zostały zaś określone poprawki, które dokonuje zamawiający

„2. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.”

 

 1. Zostały również uzupełnione (zmienione) przesłanki odrzucenia oferty przez zamawiającego. I tak, zmieniono w art. 89 w ust. 1 pkt 2, 6 i 7, następująco:

„2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;”
„6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;”

 

 1. Zrezygnowano w art. 92 ust. 2 z konieczności powiadomienia Prezesa UZP oraz Szefa CBA o wyborze najkorzystniejszej oferty (przy zamówieniach dużych).

 

 1. Zmienione zostały terminy dotyczące zawierania umów. W art. 94 zmieniono ust. 1 i 1a następująco:

„1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie nie krótszym niż 7 dni.
1a. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.”

 

 1. Doprecyzowano w art. 96 kwestie jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. I tak nowa treść w art. 96 ust. 3 brzmi:

„3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert, ofert wstępnych lub dialogu.

 

 1. Należy zwrócić uwagę na uchylenie dotychczasowego ust. 2 w art. 140 - pozwalającym na zmianę sposobu spełnienia świadczenia, co znaczy, że pozostaje w mocy

„Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.”

(art. 140 ust. 1).

 

 1. Dokonano istotnej zmiany art. 144 ust. 1. Nowe brzmienie jest następujące:

„1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.”

Oznacza to, że ewentualne zmiany w umowie powinny być wcześniej przewidziane w ogłoszeniu lub SIWZ wraz z określeniem warunków takiej zmiany.

 

 1. W kwestii przesłanek stanowiących o nieważności umowy zmieniono w art. 146 ust. 1 pkt 2 i 7 następująco:

„2) zamawiający zawarł umowę bez wymaganej zgody wyrażonej w postanowieniu Krajowej Izby Odwoławczej przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu;”,
„7) zamawiający zawarł umowę przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a.”

uchylając wcześniej pkt. 3 i 4.

 

 1. Nowością jest - w zadaniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - określenie w art. 154, poprzez dodanie pkt. 5a, iż:

„5a) prowadzi, ogłasza i aktualizuje na stronie internetowej Urzędu wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu;”

 

 1. W znowelizowanej ustawie zostały na nowo określone zagadnienia kontroli przeprowadzenia zamówień przez Prezesa UZP. Zostały określone w art. 161÷171a:

- kontrola doraźna,

- kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

 1. Przywrócono środki ochrony prawnej (art. 179 ust. 1; możliwość protestu i odwołania) wobec rozstrzygnięć sądu konkursowego oraz wyboru najlepszych prac konkursowych - poprzez uchylenie ust. 1b z art. 179.
   
 2. W kwestiach dotyczących protestu - art. 180 ust. 1 i 2, a także ust. 4 - otrzymały nowe brzmienie:

„1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu lub konkursie oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

2. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 7 dni. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.”

„4. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony, protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:

1) 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

2) 10 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

– przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.”

 

 1. W art. 182 w ust. 2 - 4 ustawodawca przesądził o rozstrzygnięciu protestu, o możliwości uchylenia zakazu zawarcia umowy itp., następująco:

„2. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:

1) jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie;

2) jeżeli nie wniesiono odwołania - z upływem terminu do wniesienia odwołania;

3) w przypadku wniesienia odwołania - z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby.

3. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Izba rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym, w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Przepis art. 186 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Na postanowienie Izby, o którym mowa w ust. 3, nie przysługuje skarga.”

 

 1. Zmienione zostały w art. 184 ust. 1 i 2 zapisy dotyczące odwołania. Określono dla zamówień poniżej progów unijnych przesłanki przysługującego odwołania. I tak:

„1. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.”

 

 

********

 

Poza ww. zmianami zostały również dokonane inne, które - zdaniem piszącego - nie mają bezpośredniego wpływu na zamawianie robót budowlanych.
Warto jednak zaznaczyć, że wprowadzono szereg poprawek wynikających konsekwentnie z wprowadzonych zmian.
I tak; w art.55 uchylono ust.2; w art.60b uchylono ust.2; dokonano zmian w art.60c ust.2, w art.63 ust.3, art.74 ust.2, art.75 ust.1, art.93 ust.1 pkt 3, art.101, art.106 ust.3, art.119.

Warto zwrócić uwagę na nowe sformułowanie art. 198, dot. wniesionej skargi do sądu, który otrzymał następujące brzmienie:

„Art. 198. 1. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.

2. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.

3. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.

4. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem protestu.

5. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.

6. Od wyroku sądu nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.”

 

 

********

 

Sejm RP uchwalając ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał również zmian w dwóch ustawach:

- ustawie z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym,

- ustawie z 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

 

 

W omawianej ustawie z dnia 4 września 2008 r.[1] (w art. 4) postanowiono, że:

Art. 4.

1. Do postępowań o udzielenie zamówienia i konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem przepisów dotyczących zmiany ogłoszeń, zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprawiania omyłek w ofercie i przesłanek odrzucenia oferty, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do protestów wnoszonych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do wnoszonych w ich następstwie odwołań i skarg, stosuje się przepisy działu VI ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Do zamówień uzupełniających udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, które były przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego wszczętego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 67 ust. 1 pkt 6 w brzmieniu dotychczasowym.

4. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

5. Do kontroli wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 24 października 2008 r.

 

 

 

[1] Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 171, poz.1058)

[2] Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usług (Dz.Urz.UE polskie wydanie specjalne Rozdział 06 Tom 07, 32004L0018)