Obiekty poddawane certyfikacji środowiskowej stanowią namacalne przykłady działań podejmowanych w zgodzie z ideą zrównoważonego budownictwa oraz potwierdzenie coraz większej świadomości społeczeństwa.
Idea zrównoważonego rozwoju jest jednym z wiodących nurtów w budownictwie. Coraz więcej budynków jest projektowanych, a później realizowanych i eksploatowanych zgodnie z zasadami zrównoważenia, zapewniając przyjazne i zdrowe warunki użytkowania oraz niskie koszty utrzymania, przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Pojęcie zrównoważonego budownictwa

Wraz z rozwojem gospodarki na całym świecie w ciągu ostatnich dziesięcioleci, znacznie wzrosło wykorzystanie surowców nieodnawialnych oraz eksploatacja zasobów naturalnych. Efektem tych działań była obserwowana przez lata postępująca degradacja środowiska. Zaistniałe globalne zmiany zaczęły być odczuwalne przez społeczeństwa, co wpłynęło na potrzebę zmniejszenia negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko. Zgodnie z tymi dążeniami rozwinęła się idea zrównoważonego rozwoju, a wraz z nią w sektorze budowlanym idea zrównoważonego budownictwa. Koncepcja ta opiera się na trzech kluczowych aspektach: środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym, które mają być w równym stopniu uwzględniane podczas prowadzenia wszelkich działań związanych z branżą budowlaną.
Istnieje wiele definicji zrównoważonego budownictwa, w odniesieniu do budynków możemy się posłużyć określeniem zaproponowanym przez Agnieszkę Kaliszuk-Wietecką „Budynkiem zrównoważonym nazywa się obiekt przyjazny zarówno jego użytkownikowi, jak i środowisku naturalnemu, obiekt, w którym oszczędnie gospodaruje się zasobami naturalnymi, jest wzniesiony z uwzględnieniem lokalnych warunków przestrzennych łącznie w relacji z sąsiednimi obiektami, czyli obiekt, w którym całościowo respektuje się zasady zrównoważonego rozwoju” [1].

Certyfikacje środowiskowe budynków  

Współcześnie zasady zrównoważonego budownictwa mają znaczący wpływ na rynek nieruchomości. Projektanci i inwestorzy, dążąc do spełnienia oczekiwań społeczeństwa, stosują zrównoważone podejście do projektowanych i budowanych obiektów i coraz częściej wybierają rozwiązania ograniczające negatywny wpływ na środowisko. W wyniku tych działań powstały m. in. certyfikaty środowiskowe, które stanowią (obecnie jeszcze dobrowolne) wielokryterialne systemy oceny projektów i budynków, opierające się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Niezaprzeczalnym faktem jest, że status obiektu zrównoważonego podnosi nie tylko wartość budynku, lecz także jego prestiż, co stanowi duży atut dla właściciela takiego obiektu.