Wniosek o pozwolenie na budowę 

Wymagania dla wniosku o pozwolenie na budowę zostały zawarte w art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego (dalej Pb). Przepis ten stanowi, że do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: 

  1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej – w 3 egzemplarzach albo elektronicznej (to inwestor wybiera formę!) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów; 
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 
  3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
    a) pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane; 
  4. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na