W poprzednim artykule przedstawiliśmy EIR – dokument określający wymagania wymiany informacji przygotowywany przez zamawiającego. Odpowiedzią na niego powinien być opracowany przez wykonawcę BEP – Plan Wykonania BIM. Plan ten może być wymagany od oferentów na etapie przetargu (tzw. ofertowy) lub po jego rozstrzygnięciu od wybranego wykonawcy (tzw. kontraktowy). Co zatem powinien zawierać BEP i jak go przygotować, aby uniknąć chaosu komunikacyjno-organizacyjnego?

Definicja i znaczenie BEP

Czym jest BEP? Zgodnie z definicją zamieszczoną w [1] Plan Wykonania BIM to podstawowy dokument wykonawczy inwestycji realizowanej w metodologii BIM. Powinien być przygotowany przez wykonawcę w odpowiedzi na Wymagania Wymiany Informacji – EIR i zawierać propozycję realizacji postulatów i warunków w nich zawartych.
Polskie standardy [1] określają BEP albo jako propozycję – na etapie ofertowania, albo jako szczegółowy plan dostarczania modeli informacyjnych BIM na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie ze standardami [1] jest on uzupełniony o załączniki takie jak:

  • Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (ang. Model Production and Delivery Table – MPDT),
  • Plan Dostarczania Informacji o Zadaniu (ang. Task Information Delivery Plan – TIDP),
  • Główny Plan Dostarczania Informacji (ang. Master Information Delivery Plan – MIDP).

Dokumenty te to głównie plany, sposoby i zakres realizacji wymagań informacyjnych przedsięwzięcia (zakresy modeli, przekazywanej informacji, itp.) podzielone na etapy inwestycji (kamienie milowe) oraz wymagane rezultaty na każdym z nich.

Z kolei norma PN-EN ISO 19650-2 [4] definiuje BEP jako plan, który wyjaśnia, w jaki sposób aspekty związane z zarządzaniem informacjami dotyczące zamówienia, zostaną zrealizowane przez zespół wykonawczy. Zgodnie z tą normą Plan Wykonania BIM jest jednym z kilku dokumentów opracowanych przez wykonawcę w celu pokazania jego podejścia do zarządzania informacją.