Zacznijmy od tego, że każde przedsięwzięcie budowlane, realizowane na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wymaga dokumentowania w dzienniku budowy. Dziennik budowy jest częścią dokumentacji budowlanej wraz z innymi dokumentami, wśród których znajdują się: prawomocne pozwolenie na budowę, projekt budowlany, protokoły odbiorów, operaty geodezyjne itd. Według Prawa Budowlanego [1] dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót. 

W związku z tym, inwestor musi zaopatrzyć się w dziennik budowy jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych. Natomiast za prowadzenie dziennika przez cały okres realizacji inwestycji odpowiada kierownik budowy. 

Jak zdobyć dziennik budowy 

Dziennik budowy można kupić w księgarni lub w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Najczęściej ma to miejsce w tym samym czasie, w którym następuje uzyskanie pozwolenia na budowę. W momencie uprawomocnienia decyzji o pozwoleniu na budowę dziennik budowy należy złożyć w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej – w tym samym, w którym uzyskaliśmy pozwolenie na budowę