Uwarunkowania prawne

Prawo, doktryna, orzecznictwo sądowe umowę o roboty budowlane traktuje jako jeden z rodzajów umowy o dzieło – umowę rezultatu.

Kodeks cywilny w tytule XVI Księgi III w art. 647 wymienia m.in., że do obowiązków inwestora (zamawiającego) należy „zapłata umówionego wynagrodzenia”. Zgodnie z treścią art. 3531 kc strony samodzielnie ustalając treść umowy, powinny określić w niej formę wynagrodzenia umownego lub kwotę wynagrodzenia, na którą składają się uzasadnione nakłady przyjmującego zamówienie (wykonawcy) oraz inne nakłady z tym związane, np. w postaci kosztów zakupu, kosztów pośrednich.

Pomimo upływu prawie 40 lat od uwolnienia cen na roboty budowlane oraz zmiany ustroju politycznego i gospodarczego, w dalszym ciągu w Polsce funkcjonuje formuła kosztowa ceny, na którą składają się uzasadnione nakłady w postaci:

a. robocizny kosztorysowej,
b. pracy sprzętu i transportu technologicznego,