Złe praktyki jest dużo trudniej zmienić niż wprowadzić dobre.

Od wielu lat zwraca się uwagę na konieczność sprawiedliwego podziału ryzyk pomiędzy zamawiających a wykonawców. Nie budzi wątpliwości, że to zamawiający reprezentuje interes publiczny, ponosi koszty realizacji zadań budowlanych i jemu Prawo zamówień publicznych przyznało uprawnienia kształtowania umów. Jednak nie można zapomnieć, że przy formułowaniu postanowień umownych w zamówieniach publicznych niezwykle istotne jest wyważenie interesów obu stron przyszłej umowy. Działania zamawiającego nie mogą prowadzić do przerzucenia na wykonawców zbyt dużych ryzyk i odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie mają oni wpływu.

Aby przyspieszyć proces zmiany podejścia do kształtowania warunków umowy i zrównoważonego podziału ryzyk pomiędzy strony umowy, ustawodawca w ustawie z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadził przepisy zakazujące najbardziej rażących naruszeń interesów wykonawców i nakazujące wprowadzenie konkretnych postanowień pro wykonawczych.

Współdziałanie stron umowy

Zasada współdziałania określona w art. 431 Pzp adresowana jest do obu stron umowy o zamówienie publiczne. Zgodnie z tym przepisem zamawiający i wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w domyśle, bo nie jest to literalnie określone w przepisie, w celu należytej realizacji zamówienia.