Na pierwszy rzut oka kosztorysowanie robót ziemnych wydaje się jedną z prostszych czynności w pracy kosztorysanta i to zarówno pod względem przyjęcia poprawnych danych, czy założeń wyjściowych do kalkulacji, jak również wytycznych do opracowania przedmiaru robót. Ale, czy na pewno tak jest? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w cyklu artykułów poświęconych kosztorysowaniu robót ziemnych. Omówimy w nich różne aspekty technologii ich realizacji oraz przedstawimy praktyczne wskazówki dotyczące przedmiarowania i kosztorysowania z wykorzystaniem oprogramowania Norma EXPERT.

Klasyfikacja robót ziemnych

Definicja robót ziemnych określa je jako procesy obejmujące kształtowanie obiektów budowlanych wykonanych w gruncie lub z gruntu budowlanego, które polegają na realizacji wykopów i nasypów o różnych formach i wymiarach [1, 2]. Liczne pozycje literatury technicznej [1-4] podają, że roboty ziemne mogą przebiegać wg następujących schematów realizacyjnych:

  • odspojenie i wydobycie urobku z wykopu oraz przemieszczenie go we wskazane miejsce – schemat odpowiadający realizacji wykopów w wariantach na odkład lub z wywozem urobku środkami transportowymi (np. samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi),
  • odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce oraz uformowanie nasypu zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemnej – schemat odpowiadający realizacji nasypów.

Roboty ziemne można klasyfikować na różne sposoby.
Pierwsze z kryteriów odnosi się do podziału budowli ziemnych [1-3], które mogą mieć charakter czasowy lub stały. Do budowli ziemnych czasowych, czyli takich, które ulegają zasypaniu po wykonaniu zakresu robót budowlanych w fazie, gdy budowla ziemna jest otwarta, zalicza się:

  • wykopy pod obiekty kubaturowe, przemysłowe, elementy linii komunikacyjnych (np. przyczółki mostowe, przepusty, itp.),
  • rowy pod instalacje elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i inne urządzenia infrastruktury podziemnej.