Nowy rok 2019 r. jest kolejnym rokiem, w którym:
- obowiązuje w niezmienionym kształcie od 2004 r. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2014 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),
- brak jest jakichkolwiek regulacji prawnych dotyczących opracowywania kosztorysów budowlanych przez wykonawców robót dla potrzeb kalkulacji ceny i ustalenia należnego im wynagrodzenia.

Mamy zatem w nowym roku stan znany od wielu lat. Czy to oznacza, że jest tak dobry i nie wymaga żadnych modyfikacji i zmian? Niestety, można mieć co do tego uzasadnione wątpliwości.

Odnośnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie kosztorysu inwestorskiego wypowiadano się wielokrotnie (również na łamach BzG), sygnalizując potrzebę nowelizacji tego przepisu.