Zamieszczone niżej stawki i narzuty wywodzą się z badania blisko tysiąca zakładów rzemieślniczych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Dane źródłowe zweryfikowano odrzucając incydentalne, rażąco wysokie lub niskie wartości.
Informacje mają charakter rynkowy, tzn. odzwierciedlają poziom stawek i narzutów, jaki wystąpił na przełomie lipca i sierpnia 2010 r. w kosztorysach tworzących podstawę dla umów zawieranych w tym okresie.

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY

Tablica 1

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW ZAKUPU

Tablica 2

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH

Tablica 3

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU ZYSKU

Tablica 4

 

 

Kosztorysowe stawki robocizny stosowane przez zakłady rzemieślnicze przy zawieraniu umów o wykonanie robót zmalały w porównaniu z II kwartałem 2010 r. następująco:

- o 0,9% przy robotach budowlanych,

- o 0,6% przy instalacjach sanitarnych,

- o 0,1% przy instalacjach elektrycznych.

 

Wskaźniki narzutów w większości zmniejszyły się o jeden punkt procentowy. Dotyczy to wszystkich narzutów przy instalacjach i wskaźnika zysku oraz kosztów zakupu przy robotach budowlanych. Natomiast wskaźnik narzutu kosztów pośrednich przy robotach budowlanych zmniejszył się o dwa punkty procentowe.


Kształtowanie się kosztorysowych stawek robocizny ilustruje poniższy wykres.

 

 

 

Wykres odzwierciedla comiesięczne zmiany kosztorysowych stawek robocizny z okresu ostatnich czterech miesięcy i stycznia 2010 r.

Od początku roku stawki robocizny przy robotach budowlanych zmalały o niecałe 0,1%, a przy instalacjach sanitarnych i instalacjach elektrycznych wzrosły odpowiednio o ponad 0,1% i o blisko 0,4%.


W tablicy 5 ukazano z kolei wartości robocizny brutto, tj. obejmujące stawkę kosztorysową wraz z odniesionymi do niej narzutami (kosztów pośrednich i zysku).

 

STAWKI ROBOCIZNY BRUTTO

Tablica 5

 

W porównaniu z poprzednim kwartałem stawki robocizny brutto zmniejszyły się przy robotach budowlanych o 2,0%, przy instalacjach sanitarnych również o 2,0%, a przy instalacjach elektrycznych o 1,6%.