Prezentowane poniżej stawki i narzuty opierają się na materiale źródłowym z kilkuset przedsiębiorstw budowlanych o różnej formie własnościowej, zlokalizowanych na obszarze całego kraju. Materiał ten poddano weryfikacji, polegającej na odrzuceniu incydentalnie występujących, rażąco wysokich lub niskich wartości. Informacje mają charakter rynkowy i odzwierciedlają poziom stawek i narzutów z przełomu stycznia i lutego 2010 r. w kosztorysach tworzących podstawę dla umów zawieranych w tym okresie.

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY

Tablica 1

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW ZAKUPU

Tablica 2

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH

Tablica 3

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU ZYSKU

Tablica 4

 

 

W porównaniu z IV kwartałem 2009 r. kosztorysowe stawki robocizny wynikające z zawartych umów o wykonanie robót zmalały dla robót budowlanych o 1,4%, inżynieryjnych o 1,1%, instalacji sanitarnych o 0,7%, a dla instalacji elektrycznych wzrosły o 0,1%.

W wartościach narzutów w ciągu tego roku odnotowano kilka zmian. Zmniejszeniu o jeden punkt procentowy uległy wskaźniki narzutu kosztów pośrednich w robotach budowlanych i instalacjach elektrycznych, wskaźnik narzutu kosztów zakupu w instalacjach sanitarnych oraz zysku w robotach budowlanych i inżynieryjnych. Zwiększeniu o jeden punkt procentowy uległ wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w robotach inżynieryjnych. Pozostałe narzuty nie zmieniły się.


Kształtowanie się stawek robocizny w przeciągu roku przedstawia poniższy wykres.

 

 

 

Od stycznia 2009 do stycznia 2010 roku stawki robocizny zmalały w robotach budowlanych o 5,1%, instalacjach sanitarnych o 5,0%, instalacjach elektrycznych o 5,7% i robotach inżynieryjnych o 2,9%.


Tablica 5 przedstawia wartości robocizny brutto, tj. zawierające kosztorysowe stawki robocizny oraz odniesiony do nich narzut kosztów pośrednich i narzut zysku. Stawki robocizny brutto są bardzo istotnym źródłem informacji o zmianach narzutów stosowanych przez wykonawców.

 

STAWKI ROBOCIZNY BRUTTO

Tablica 5

 

 

W porównaniu z IV kwartałem 2009 r. stawki robocizny brutto zmalały przy robotach budowlanych o 2,5%, instalacjach sanitarnych o 0,9%, instalacjach elektrycznych o 0,3% i przy robotach inżynieryjnych o 1,5%.


Z kolei poniższy wykres przedstawia udział narzutów i kosztorysowej stawki robocizny w wartości robocizny brutto.

 

 

Z wykresu wynika, że narzuty do kosztorysowej stawki robocizny stanowią blisko 50% wartości robocizny brutto. Ich udział wynosi obecnie od 46,1% do 46,9% jej wartości.