Prezentowane poniżej stawki i narzuty opierają się na materiale źródłowym z kilkuset przedsiębiorstw budowlanych o różnej formie własnościowej, zlokalizowanych na obszarze całego kraju. Materiał ten poddano weryfikacji, polegającej na odrzuceniu incydentalnie występujących, rażąco wysokich lub niskich wartości. Informacje mają charakter rynkowy i odzwierciedlają poziom stawek i narzutów z przełomu kwietnia i maja 2010 r. w kosztorysach tworzących podstawę dla umów zawieranych w tym okresie.

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY

Tablica 1

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW ZAKUPU

Tablica 2

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH

Tablica 3

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU ZYSKU

Tablica 4

 

 

W porównaniu z I kwartałem 2010 r. kosztorysowe stawki robocizny wynikające z zawartych umów o wykonanie robót wzrosły dla robót budowlanych i instalacji sanitarnych o 0,3% oraz dla robót inżynieryjnych o 0,1%, a dla instalacji elektrycznych zmalały o 0,1%.

W wartościach narzutów odnotowano dwie zmiany. Zmniejszeniu o jeden punkt procentowy uległ wskaźnik narzutu kosztów pośrednich przy robotach inżynieryjnych. Zwiększeniu o jeden punkt procentowy uległ wskaźnik narzutu kosztów zakupu przy instalacjach sanitarnych. Pozostałe narzuty nie zmieniły się.


Kształtowanie się stawek robocizny w przeciągu roku przedstawia poniższy wykres.

 

 

 

Wykres odzwierciedla comiesięczne zmiany kosztorysowych stawek robocizny na przestrzeni ostatnich pięciu miesięcy 2010 r.:

- od -0,3 do 0,5% przy robotach budowlanych,

- od -0,6 do 0,6% przy instalacjach sanitarnych,

- od -0,3 do 1,0% przy instalacjach elektrycznych,

- od -0,5 do 0,2% przy robotach inżynieryjnych.

 

Od początku roku stawki robocizny wzrosły przy robotach budowlanych o 0,3%, instalacjach sanitarnych o 0,1%, instalacjach elektrycznych o 1,1%, a przy robotach inżynieryjnych zmalały o 0,1%.

 

 

Tablica 5 przedstawia wartości robocizny brutto, tj. zawierające kosztorysowe stawki robocizny oraz odniesiony do nich narzut kosztów pośrednich i narzut zysku. Stawki robocizny brutto są bardzo istotnym źródłem informacji o zmianach stosowanych przez wykonawców narzutów.

 

STAWKI ROBOCIZNY BRUTTO

Tablica 5

 

 

W porównaniu z I kwartałem 2010 r. stawki robocizny brutto przy robotach budowlanych i instalacjach sanitarnych wzrosły o 0,3%, a przy instalacjach elektrycznych i robotach inżynieryjnych zmalały o 0,1 i 0,2%.


Z kolei poniższy wykres przedstawia udział narzutów i kosztorysowej stawki robocizny w wartości robocizny brutto.

 

 

Z wykresu wynika, że narzuty do kosztorysowej stawki robocizny stanowią blisko 50% wartości robocizny brutto. Ich udział wynosi obecnie od 45,9% do 46,9% jej wartości.