Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektów z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku miejscowego planu).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że organ architektoniczno-budowlany dokonując sprawdzenia zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonać musi jego wykładni celem odkodowania norm prawnych zawartych w przepisach planu, analogicznie jak w przypadku każdego aktu prawa powszechnie obowiązującego. W praktyce z tych interpretacji wynika wiele problemów dla inwestorów. Należy podkreślić, że wykładnia postanowień miejscowego planu zagospodarowania