W poprzednim wydaniu BzG opisałem szereg problemów występujących przy kosztorysowaniu robót budowlanych przez wykonawców robót, które są konsekwencją braku nie tylko regulacji prawnych, ale również powszechnie uznawanych i stosowanych standardów określających metody oraz podstawy kalkulacji kosztorysowej dla potrzeb kalkulacji ceny i ustalenia należnego wykonawcy wynagrodzenia.
Dotyczą one nie tylko rodzajów kosztorysów, zasad ich stosowania, czy też sposobów kalkulacji kosztorysowej (formuł kalkulacyjnych), ale również tak podstawowych elementów kalkulacji kosztorysowej jak stawka godzinowa robocizny kosztorysowej.

Zasady ustalania stawki robocizny są określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2014 r. (w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym), ale obowiązują wyłącznie przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego w zamówieniach publicznych.
W konsekwencji, w praktyce możemy spotkać się z publikowaniem i stosowaniem stawek określanych wg najróżniejszych metod i podstaw, w tym na przykład: