Roboty murarskie są wykonywane od stuleci. Na przestrzeni wieków zmieniały się materiały budowlane, ale też podejście i przygotowanie zawodowe wykonawców murów. Kiedyś byli to wykwalifikowani czeladnicy, którzy nie tylko musieli mieć odpowiednie wykształcenie, ale i wieloletnią praktykę, konieczną do pokonywania kolejnych szczebli w hierarchii rzemieślników. Obecnie wykonawcy nie muszą przechodzić takiej ścieżki kształcenia i praktyki, nawet aby samodzielnie budować. W tych okolicznościach istotną rolę odgrywają inni uczestnicy procesu budowlanego, jak kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego, których zadaniem jest dbałość o jakość prac i odbiór wykonanych robót.

Roboty murowe powszechnie wykonywane, ale czy znane?

Roboty murowe wykonuje się powszechnie i dotyczy to praktycznie każdej budowy, na której powstaje budynek. Można więc przypuszczać, że wykonawcy robót murowych wiedzą, co i jak się robi, więc powinni budować mury bez błędów. Niestety jednak niedociągnięcia się zdarzają. Najczęściej są to błędy wykonawcze, wynikające z niedopełnienia wszystkich zaleceń wykonawczych i projektowych. Trzeba też przyznać, że projekty budowlane przygotowane w celu uzyskania pozwolenia na budowę i nawet projekty techniczne nie zawierają wszystkich niezbędnych informacji dla wykonawców murów. Również projekty wykonawcze, jeśli są dodatkowo robione, najczęściej nie zawierają tych wytycznych. A przecież są one ważne, ponieważ niektóre zalecenia wykonawcze mogą być związane z konkretną technologią i materiałami murowymi. W wyniku tego na budowie jest odczuwalny deficyt informacji dotyczących wykonania murów. Wiele więc zależy od wiedzy, umiejętności i doświadczenia samego wykonawcy. Równie duże znaczenie odgrywa uważność i profesjonalizm osób pełniących nadzór nad budową, a więc kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli jest ustanowiony.

Prewencja skuteczniejsza od kontroli

Budowa, a więc i roboty murowe są procesem, zatem na wielu etapach trzeba uwzględnić i dopilnować różnych kwestii. Dlatego tak istotna jest w tym przypadku rola kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Podczas wznoszenia murów powinni oni wielokrotnie kontrolować prace w trakcie trwania robót i odbierać konkretne etapy. Jednak same kontrole mogą okazać się niewystarczające, bo błędy można popełnić wcześniej. Dlatego warto dokonać inspekcji na budowie przed rozpoczęciem robót murowych, po to aby uzgodnić z wykonawcą warunki wykonania i odbioru poszczególnych etapów. Takie działania prewencyjne są bardzo skuteczne, bo wówczas ustala się reguły oraz zwraca uwagę na miejsca, w których można popełnić błędy. To też czas dla wykonawców, którzy mają szansę się dowiedzieć i dopytać kierownika budowy, na co trzeba zwrócić uwagę w trakcie wykonywania robót murowych. Podobny tok postępowania ogólnie sprawdza się w przypadku całego procesu budowlanego a nie tylko przy robotach murowych.

Ustalenia materiałowe potrzebne do prawidłowego wykonania murów

Zanim przystąpi się do wykonywania murów pierwszym uzgodnieniem powinno być ustalenie materiałów budowlanych, które będą potrzebne do budowy ścian wg projektu.