Do domknięcia rozpoczętego w BzG 3/2019 cyklu o sposobach badania kondycji ekonomicznej i finansowej wykonawców w postępowaniach o zamówienie publiczne[1] pozostał tylko jeden aspekt sprawy wymieniony w art. 22c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (a w nowej ustawie Pzp[2], oczekującej na wejście w życie, dosłownie powtórzony w art. 115 ust. 1 pkt 3): „odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia[3], badaniu spełniania takiego warunku służy dokument „potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego”.

Ubezpieczenie wykonawcy

W jaki sposób posiadanie ubezpieczenia może świadczyć o kondycji ekonomicznej i finansowej wykonawcy? Tutaj, podobnie jak w przypadku informacji z banku, kluczowym elementem wydaje się być przede wszystkim fakt,