Od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [1] zwane dalej „rozporządzeniem”. Określono w nim m.in. metody i podstawy sporządzania przedmiaru robót stanowiącego jeden z elementów dokumentacji projektowej. Nowe rozporządzenie zastąpiło poprzednie – Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. o tym samym tytule. Tak więc po 17 latach mamy nowy akt prawny, bazujący bez wątpienia na dotychczasowych przepisach i wprowadzający jedynie niewielkie zmiany, które postaram się opisać.

Tak jak dotychczas, przedmiar robót jest częścią dokumentacji projektowej, niezależnie od tego czy jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, czy też nie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zamówienie publiczne udzielane jest w trybie z wolnej ręki lub w projektowanych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego. Wtedy dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W tym zakresie w nowym rozporządzeniu nie ma zmian. Oczywiście należy przypomnieć, iż już od 2016 roku zamówienia dodatkowe na roboty budowlane zostały przeniesione z trybu zamówienia z wolnej ręki do zmian umowy. 

Zawartość przedmiaru robót