Projekt rozporządzenia powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego potrzeby związane chociażby z wydłużeniem czasu na modyfikacje dokumentacji planowanych inwestycji pod kątem nowych przepisów. Dlatego przesunięcie terminu wejścia w życie nowych regulacji wychodzi naprzeciw docierającym do resortu postulatom i umożliwi ukończenie projektów budowlanych dużych i skomplikowanych inwestycji.

Projekt ma na celu wydłużenie okresu vacatio legis rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2442). Zmianie ulegnie wyłącznie data wejścia w życie przepisów. Nowy termin to 1 sierpnia 2024 r. Dodatkowy okres czterech miesięcy, umożliwi poszczególnym inwestorom ukończenie prac nad projektami inwestycji, które są w toku.

Proponowane zmiany są ściśle związane z terminem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Prace legislacyjne mające na celu zmianę daty wejścia w życie obu tych rozporządzeń prowadzone są równolegle.

Zobacz również: Koniec patodeweloperki – od kiedy nowe warunki techniczne?

Źródło informacji: Ministerstwo Rozwoju i Technologii