Przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli prognozowane stawki robocizny kosztorysowej dla czterech podstawowych rodzajów robót odzwierciedlają pełne rzeczywiste koszty pracy, obejmujące wynagrodzenie brutto, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkami oraz wydatki pozapłacowe związane z pozyskaniem i utrzymaniem pracownika. Mając świadomość, iż w kosztorysowaniu powszechnie panuje praktyka stosowania stawek obejmujących co najwyżej koszty wynagrodzenia brutto, i to takich, które nie przewidują urlopów, absencji chorobowych ani dodatkowych kosztów pracy w „nadgodzinach”, zdecydowaliśmy się na publikowanie rzetelnej prognozy, obejmującej wszystkie rzeczywiste pochodne od płac koszty pracy ponoszone przez pracodawcę.
Zmiany poziomu płac wpływają znacząco na stawki robocizny, ale inne czynniki w jeszcze większym stopniu stawki te zmieniają. Np. obok obiektywnych czynników na stawki robocizny kosztorysowej wpływają preferencje wybranych rodzajów budownictwa i regionów, intensywności ruchu budowlanego i przewidywanych inwestycji.
Prognozowane stawki robocizny kosztorysowej obliczono zgodnie z zasadami metodycznymi opracowanymi przez panią prof. dr Zofię Bolkowską, w oparciu o dane GUS.
W zestawieniu uwzględniono korektę na podstawie wskaźników rzeczywistych za IV kw. 2018 r.

 

Prognozowane stawki robocizny kosztorysowej na I kw. 2019 r.
[zł/r-g]

 

Dane zaprezentowane w powyższej tablicy odzwierciedlają stan faktyczny wynagrodzeń w budownictwie. Prowadzone równolegle ze statystycznymi ocenami poziomu płac i kosztów pracy analizy porównawcze „chłonności” inwestycji w regionach (uwzględniające wielkość regionów mierzoną liczbą ludności oraz relacje inwestycji do ruchu budowlanego – m.in. wydawane zezwolenia na budowę, zatrudnienie w budownictwie, realizacja robót budowlanych) w efekcie obliczeń i szacunków pozwoliły wyodrębnić trzy grupy województw o zróżnicowanej chłonności inwestycji. Porównanie wskaźników kosztów robocizny w województwach z chłonnością inwestycji i wydawanymi pozwoleniami wskazuje na dużą zgodność.
Województwa mają zróżnicowaną strukturę własnościową. W szczególności przedsiębiorstwa duże, stanowiące własność zagraniczną i duże korporacje wykazują znacznie wyższe wynagrodzenia. Dla uzyskania porównywalności informacje te skorygowano, co wpłynęło również na zmniejszenie poziomu wynagrodzeń przyjmowanych do obliczania stawek robocizny kosztorysowej.
 

W proponowanych stawkach robocizny kosztorysowej na I kw. 2019 preferencje przyznano robotom ogólnobudowlanym i instalacjom wewnętrznym, co wynika z sezonowości robót budowlanych.

 

 

Prognozuje się, że w I kwartale 2019 r., w poszczególnych branżach dla większości województw godzinowe stawki robocizny kosztorysowej nieznacznie spadną w stosunku do poprzedniego kwartału.
Najwyższe stawki robocizny kosztorysowej utrzymują się w aglomeracji warszawskiej, woj. dolnośląskim i wielkopolskim. Najniższe stawki występują w województwach: lubelskim, lubuskim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i opolskim. W wymienionych regionach występuje odpowiednio najwięcej oraz najmniej inwestycji budowlanych.
 

W porównaniu do stawki ogólnopolskiej (w ujęciu średnim), w woj. dolnośląskim stawka jest wyższa o ok. 3,1%, w aglomeracji warszawskiej ok. 11,9%, zaś w wielkopolskim o ok. 1,1%.
Największe różnice w stosunku do średniej ogólnopolskiej nadal utrzymują się w województwach lubelskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim, gdzie dla wszystkich rodzajów robót wskaźnik ten nadal oscyluje ok. 20%.