Opracowanie budżetu inwestycji stanowi początek każdego przedsięwzięcia. Jest to podstawowe narzędzie do zarządzania finansowego projektami budowlanymi. Wynikają z niego informacje dotyczące wymaganych środków finansowych, które umożliwiają inwestorowi dokonanie podziału przedsięwzięcia na etapy, takie jak: usługi, dostawy, czy też roboty budowlane. Następnie, w celu zapewnienia przejrzystości i skuteczności w wyborze wykonawców, dla poszczególnych etapów inwestycji organizuje się przetargi, w ramach których firmy składają oferty cenowe, bazujące na wcześniej przygotowanych kosztorysach ofertowych. Na nich także opiera się późniejsze rozliczenie finansowe pomiędzy stronami inwestycji.

Budżet inwestycji

Budżet inwestycji to plan finansowy obejmujący wszystkie koszty związane z realizacją danego projektu. Jest tworzony przez inwestora lub jednostki przez niego wyznaczone i obejmuje wszystkie prognozowane przychody i wydatki związane z przedsięwzięciem. Budżet może uwzględniać nie tylko koszty związane z wykonaniem inwestycji, ale także te związane z utrzymaniem i eksploatacją po zakończeniu budowy.

Opracowanie budżetu najlepiej rozpocząć w fazie koncepcyjnej projektu. Na tym etapie inwestor określa cele inwestycyjne, zakres prac oraz oczekiwane rezultaty. W oparciu o te informacje, można zidentyfikować i oszacować wszystkie wydatki związane z projektem, takie jak: koszty budowlane, zakupu materiałów, administracyjne, finansowania, usługi konsultantów, ryzyka inwestycyjne i inne.

Aby sprawnie przygotować budżet inwestycji, niezbędne jest:

Zrozumienie istoty projektu. Pierwszym krokiem jest dokładne zrozumienie projektu oraz jego wymagań. Ten etap obejmuje analizę zakresu projektu, zakładanego harmonogramu realizacji, celów inwestycji, materiałów, usług, robót budowlanych i innych czynników wpływających na koszty.

Identyfikacja kosztów. Kolejny krok to rozeznanie wszystkich wydatków związanych z projektem, które mogą wystąpić w trakcie jego realizacji. Pod uwagę bierze się ceny usług, materiałów, robót budowlanych, wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne, eksploatacyjne obiektu i wiele innych. Należy dodatkowo uwzględnić rezerwę finansową na w razie nieprzewidzianych sytuacji.

Szacowanie kosztów. Po określeniu wydatków, należy je skalkulować. Można to zrobić korzystając z ogólnodostępnych baz cenowych lub poprzez skonsultowanie się z dostawcami, wykonawcami. Warto uwzględnić czynniki mogące wpłynąć na zmianę cen w trakcie trwania projektu, mowa tutaj np. o inflacji, czy też o zapowiadanych zmianach w prawie podatkowym. Podstawą szacowania kosztów inwestycji jest kosztorys inwestorski, który powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym [1].