Na początek przypomnijmy, że zgodnie z nową ustawą Pzp zamawiający ma do wyboru trzy warianty udzielania zamówienia w trybie podstawowym:

  • Wariant 1 – Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (przebieg procedury opisaliśmy w BzG 1/2021).
  • Wariant 2 – Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert (o ile przewidział taką możliwość). Po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych.
  • Wariant 3 – Zamawiający prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych.

W poniższym artykule skupimy się na omówieniu wariantu 2.

Przebieg procedury w wariancie 2 budzi najwięcej wątpliwości, czytający ma wrażenie, że przepis zawiera luki w postaci braku pełnej sekwencji czynności składających się na postępowanie. Można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że aby postępowanie prowadzone w tym trybie i wariancie odpowiadało definicji postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający samodzielnie musi je uzupełnić. Aczkolwiek trzeba stwierdzić, iż niektóre z wątpliwości zostały wyjaśnione w wyniku nowelizacji tj. ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2275), która weszła w życie wraz z wejściem w życie nowej ustawy Pzp, tj. z dniem 1 stycznia 2021 r.