Wariant z obowiązkowymi negocjacjami ofert (art. 275 pkt 3 Pzp) zastępuje w zamówieniach krajowych stosowane dotychczas negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani. Następnie prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po ich zakończeniu zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych. Dodatkowo ustawodawca określił, że negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub jego realizacji określonych w opisie potrzeb i wymagań, mogą jednak dotyczyć wszystkich warunków zamówienia, w celu podniesienia jego efektywności.

Ogłoszenie o zamówieniu

Wszczęcie postępowania, podobnie jak w wariantach 1 i 2, następuje poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Dodatkowo zamawiający może informację o wszczęciu postępowania przekazać do wykonawców, Dziennika Urzędu Publikacji Unii Europejskiej oraz zamieścić na stronie internetowej własnej lub prowadzonego postępowania. Ogłoszenia fakultatywne zamieszczane są od