Tematem tegorocznej konferencji Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych jest Przygotowanie i rozliczanie zamówień na roboty budowlane zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi.

Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2022 roku w Warszawie, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56. Inauguracja wydarzenia będzie miała miejsce o godzinie 10:00. Spotkanie będzie prowadzone w wersji hybrydowej, tak więc będzie również możliwość uczestnictwa online.

Ostatnie lata, a w szczególności 2021 rok przyniosły wiele zmian, zarówno w Prawie zamówień publicznych, jak i w Prawie budowlanym oraz rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw. Na tegorocznej konferencji przedstawimy i przedyskutujemy najważniejsze zmiany związane z przygotowaniem i rozliczaniem zamówień na roboty budowlane. 

Szczegółowy program i formularz zgłoszenia na konferencję są dostępne na stronie internetowej SKB.

Tematyka XIII Konferencji SKB:

Temat Prelegent
Klauzule zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 439
ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce
Balbina Kacprzyk
Ewa Wiktorowska 
Kosztorys inwestorski i przedmiar robót w nowych
rozporządzeniach MRiT
Tomasz Pytkowski 
Rodzaje i tryby udzielania zamówień publicznych na roboty
budowlane 
Andrzej Borowicz 
Jakie są możliwości waloryzacji wynagrodzenia na podstawie
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
roku
Ewa Wiktorowska
Dokumentacja projektowa w świetle nowych rozporządzeń
wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych i
Prawo budowlane
Jerzy Dylewski 
Zamówienia publiczne na roboty budowlane, a potencjał
rynkowy. Relacja podaży i popytu? Kryteria oceny ofert w
inwestycjach drogowych i ich wpływ na wartość zamówienia.
Studium przypadku.
Tomasz Żuchowski 
Zasady szacowania wartości zamówienia na prace
projektowe 
Maciej Sikorski 
Kosztorysant w procesie przygotowania i rozliczania
zamówień na roboty budowlane
Hubert Anysz
Odpowiedzialność kosztorysanta w prawie polskim Hubert Wysoczański
Wykorzystanie modelu BIM na różnych etapach inwestycji w
odniesieniu do kosztów
Stanisław Moryc
Aktualne informacje o kosztach w budownictwie  Przedstawiciele członków
wspierających SKB