Doradztwo w przygotowaniu postępowania

Nie ma wątpliwości, że nie każdy zamawiający dysponuje profesjonalnymi, merytorycznymi pracownikami, którzy są zdolni do przygotowania postępowania dotyczącego wszelkich dokonywanych zakupów. W szczególności w przypadku zamówień niestandardowych, innowacyjnych, złożonych, obejmujących aspekty środowiskowe, społeczne, usługi projektowania lub wymagających rozwiązania trudnych aspektów technicznych, prawnych lub finansowych zamawiający sięga po pomoc ekspertów lub podmiotów zewnętrznych.
Na korzystanie z takiej pomocy zezwalają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp). Na podstawie art. 84 Pzp zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe w celu jego przygotowania oraz poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. Zasięgając opinii, zamawiający może w szczególności posiłkować się poradami ekspertów, władzy publicznej lub wykonawców. Doradztwo to może być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia.

I jest jak najbardziej wskazane.

Uwaga na naruszenie uczciwej konkurencji

Jest jednak jedna przeszkoda. Z takiego doradztwa można korzystać pod warunkiem, że nie powoduje to zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości postępowania. Aby zapobiec naruszeniu uczciwej konkurencji, wymagane jest równoległe działanie wykonawcy (który doradzał zamawiającemu), jak i samego zamawiającego. Brak tego wspólnego działania skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia (patrz ramka).