Przy stosowaniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2] (dalej nazywanego WT) często pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące tego, kiedy należy stosować ten akt oraz w jakim zakresie. Kwestie te mają istotne znaczenie nie tylko dla inwestorów, ale i organów administracji publicznej – architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że rozporządzenie to ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 Prawa budowlanego [1].

Tu od razu należy wyjaśnić, że budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz ma fundamenty i dach.
Z kolei urządzenia budowlane to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki (należy zauważyć, że wyliczenie to ma charakter otwarty). Pamiętać trzeba, że przepisy WT będą miały zastosowanie do urządzeń budowlanych tylko wtedy, gdy będą one związane z budynkami.

Zakres stosowania przepisów rozporządzenia

Zgodnie z § 2 ust. 1 WT jego przepisy stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 135 ust. 10 oraz § 207 ust. 2.

Wyjaśnić trzeba, że jak stanowi § 135 ust. 10 rozporządzenia, wymaganie, o którym mowa w ust. 7, stosuje się również w przypadku wymiany źródła ciepła w budynkach użytkowanych (instalacje ogrzewcze powinny być zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach).

Zgodnie natomiast z przywołanym § 207 ust. 2 (fot. 1), przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, wymiarów schodów, o których mowa w § 68 ust. 1 i 2, a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2, również do użytkowanych budynków istniejących, które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagrażające życiu ludzi.