Zamawiający subsydiowani to kategoria podmiotów, które nie mają na stałe statusu zamawiających (nie są ani zamawiającymi publicznymi, ani sektorowymi), ale okazjonalnie stają się zamawiającymi ze względu na udzielanie konkretnych zamówień i ich sfinansowanie lub dofinansowanie ze środków publicznych lub przez zamawiających publicznych.

Uzyskanie przez dany podmiot dotacji ze środków publicznych lub przekazywanych przez zamawiających publicznych, nie oznacza automatycznego zakwalifikowania go do kategorii zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp. Aby zakwalifikować dany podmiot jako zamawiającego subsydiowanego konieczne jest jednoczesne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w art. 6 ustawy Pzp.

Jakie warunki muszą być spełnione?

Stosownie do dyspozycji art. 6 ustawy Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się do zamawiających subsydiowanych, którymi są zamawiający inni niż zamawiający publiczni lub zamawiający sektorowi, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:

  • ponad 50% wartości udzielanego przez ten podmiot zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub zamawiających, o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1;
  • wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne;
  • przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

Analizując poszczególne przesłanki klasyfikacji wskazanych wyżej podmiotów, określonych jako  zamawiający subsydiowani, należy w pierwszej kolejności wskazać, że pojęcie „finansowania zamówienia” w rozumieniu tego przepisu oznacza okoliczność przekazywania środków na konkretne świadczenie, nie zaś ogólnie na funkcjonowanie danego podmiotu. Środki publiczne lub też środki finansowe pochodzące od wskazanych ustawą podmiotów publicznych podlegają rozliczeniu w ramach wsparcia realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

Wartość zamówienia

Dla objęcia obowiązkiem stosowania przepisów ustawy Pzp, oprócz finansowania zamówienia w ponad 50% ze środków publicznych, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych lub przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy przy udzielaniu zamówień, określone w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ustawodawca wymaga, aby wartość zamówienia była równa lub przekraczała progi unijne. Progi unijne to kwoty wartości zamówień lub konkursów wskazane w art. 3 ustawy Pzp. Informacja o aktualnych progach unijnych jest podawana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, oraz zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli wartość udzielanego zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, podmiot nie będzie miał obowiązku stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 6 ustawy Pzp, nawet jeśli pozostałe przesłanki określone tym przepisem są spełnione.

Nie wszystkie roboty budowlane

Kolejną przesłanką wskazaną w art. 6 ustawy Pzp, jest wymóg, aby przedmiotem zamówienia były roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi. Przepis ten nie obejmuje zatem wszystkich robót budowlanych, o których mowa w art. 7 pkt 21 ustawy Pzp. Określony podmiot będzie zobowiązany do stosowania ustawy Pzp jedynie w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia będą roboty budowlane, o których mowa w art. 6 pkt 3 ustawy Pzp lub usługi związane z tymi robotami budowlanymi.

Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez fundacje oraz stowarzyszenia

  • W obowiązującym stanie prawnym podmioty prowadzące działalność w formie fundacji bądź stowarzyszeń mogą być zobowiązane do stosowania ustawy Pzp w okolicznościach wskazanych w art. 4 pkt 3 oraz art. 6 ustawy Pzp.
  • Finansowanie, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp, należy utożsamiać z przekazywaniem danej instytucji środków finansowych przeznaczonych na jej ogólne funkcjonowanie, co powoduje powstanie stosunku bliskiej zależności lub podporządkowania beneficjenta tych środków podmiotom publicznym lub państwu.
  • Obowiązek stosowania ustawy Pzp przez podmioty, które co do zasady nie są zobowiązane do stosowania ustawy Pzp przy odpłatnym nabywaniu dostaw, usług lub robót budowlanych, w tym przez fundacje i stowarzyszenia, może powstać w okolicznościach określonych w art. 6 ustawy Pzp.
  • Finansowanie zamówienia w rozumieniu art. 6 ustawy Pzp oznacza okoliczność przekazywania środków na konkretne świadczenie, nie zaś ogólnie na funkcjonowanie danego podmiotu.