Tematyka konferen­cji jest związana z usta­wą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz możliwymi zmianami w obowiązujących nadal rozporządze­niach Ministra Infrastruktury dotyczących opisu i szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Na konferencji zostaną zatem przedstawione aktualne zagadnienia związane z:

  • postanowieniami nowej ustawy Pra­wo zamówień publicznych mającymi wpływ na opis i szacowanie wartości przedmiotu zamówienia;
  • propozycją zmian w rozporządze­niach Ministra Infrastruktury doty­czących opisu i szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane;
  • zmianami w Prawie budowla­nym, które mogą mieć wpływ na opis przedmiotu zamówienia w zamówie­niach publicznych;
  • elektronizacją zamówień, w tym aspek­tów związanych z opisem i szacowa­niem wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. 

Pełny program konferencji znajdziesz TUTAJ

Konferencja będzie szansą na dysku­sję, wymianę doświadczeń i poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań do zastosowania w nowych rozporządzeniach dotyczących opisu i szacowania zamówienia na roboty bu­dowlane.

Więcej informacji o konferencji i prelegentach oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Stowarzyszenia www.kosztorysowanie.pl.

Zgłoszenia uczestnictwa można kierować na adres: Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 lok. 327, fax 22 826 15 67 lub e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl.