W praktyce, właściwe zaplanowanie robót budowlanych, obejmujące koordynację działań wielu instytucji i podmiotów (m.in. firm wykonawczych, podwykonawczych, dostawczych i usługodawczych) oraz spełnienie wymagań dotyczących czasu realizacji robót, budżetu, zakresu i jakości, stanowi duże wyzwanie. Wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania i wielkości przedsięwzięcia, zazwyczaj pogłębiają się problemy z dotrzymaniem ustalonego terminu i budżetu.
Przypomnijmy, że pojęcie „ryzyko” rozumiane jako zagrożenie, oznacza źródło potencjalnej szkody tj. zdarzenie lub działanie (czasami brak działania), które może zakłócić, a nawet uniemożliwić realizację budowlanego projektu inwestycyjnego.
W szerszym kontekście "ryzyko" może także oznaczać możliwość uzyskania wyniku odmiennego od oczekiwanego tj. również zdarzenia o skutkach pozytywnych (np. ukończenie przedsięwzięcia przed planowanym terminem). W praktyce jednak pojęcie „ryzyko” jest utożsamianie przede wszystkim ze zdarzeniami o negatywnych skutkach, powodujących straty, szkody.
Zarządzanie ryzykiem obejmuje powiązane ze sobą i cyklicznie przeprowadzane procesy oraz działania zmierzające do ustalenia i aktualizacji informacji na temat ryzyka, w celu efektywnego zarządzania skutkami zdarzeń losowych.

W poprzednim numerze „BzG” (4/2020) opisane zostały etapy zarządzania ryzykiem budowlanego projektu inwestycyjnego, tj. jego identyfikacja, pomiar, alokacja (ustalenie „właściciela” ryzyka), zaplanowanie strategii likwidującej lub redukującej dane zakłócenia (działań zapobiegawczych i naprawczych, metody jego nadzorowania i kontrolowania. Ponadto zostały scharakteryzowane strategie „obsługi ryzyka” (unikanie, kontrola, zatrzymanie, transfer) oraz sposoby określenia danych wejściowych do planu zarządzania ryzykiem (sposobów identyfikacji ryzyka i określenia jego poziomu) oraz działania zapobiegawcze dla różnych poziomów ryzyka.
W części drugiej przedstawiamy przyczyny ryzyk i ich hierarchizację, przykładowy plan zarządzania ryzykiem budowlanego projektu inwestycyjnego oraz metody jego aktualizacji. Omawiamy również korzyści, jakie przynosi zastosowanie w praktyce efektywnej strategii zarządzania ryzykiem.

Hierarchizacja ryzyka

Polega na jego uprządkowaniu według rangi. Można tego dokonać odnosząc się do zasadniczych parametrów