Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 103 poz.707,
z dnia 21.06.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
2. Dz.U. nr 106 poz.719,
z dnia 26.06.2006
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 maja 2006 r. o sprostowaniu błędu – dotyczy ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 79, poz.551)
3. Dz.U. nr 110 poz.755,
z dnia 29.06.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
4. Dz.U. nr 117 poz.793,
z dnia 30.06.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
5. Dz.U. nr 117 poz.794,
z dnia 30.06.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
6. Dz.U. nr 117 poz.795,
z dnia 30.06.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
7. Dz.U. nr 117 poz.798,
z dnia 30.06.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
8. Dz.U. nr 119 poz.816,
z dnia 05.07.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
9. Dz.U. nr 120 poz.831,
z dnia 06.07.2006
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
10. Dz.U. nr 121 poz.836,
z dnia 07.07.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
11. Dz.U. nr 123 poz.858,
z dnia 11.07.2006
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
12. Dz.U. nr 125 poz.866,
z dnia 13.07.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
13. Dz.U. nr 125 poz.867,
z dnia 13.07.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym
14. Dz.U. nr 125 poz.868
z dnia 13.07.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
15. Dz.U. nr 126 poz.875
z dnia 14.07.2006
USTAWA z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorządzie województwa
16. Dz.U. nr 129 poz.902
z dnia 19.07.2006
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy –– Prawo ochrony środowiska
17. Dz.U. nr 131 poz.906
z dnia 19.07.2006
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa
18. Dz.U. nr 133 poz.935
z dnia 21.07.2006
USTAWA z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – m.in.: Art.3 dotyczy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy; Art.6 dotyczy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane; (patrz też – Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach – Dz.Urz.UE nr L 245 z dnia 26.08.1992)
19. Dz.U. nr 134 poz.946,
z dnia 25.07.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska
20. Dz.U. nr 136 poz.964,
z dnia 28.07.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
21. Dz.U. nr 137 poz.984,
z dnia 31.07.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
   

Monitor Polski

22. M.P. nr 37 poz.419,
z dnia 07.06.2006
ZARZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW nr 86 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Budownictwa
23. M.P. nr 38 poz.424,
z dnia 09.06.2006
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych – (zał. nr 3 dotyczy wyrobów budowlanych)
24. M.P. nr 49 poz.535,
z dnia 21.07.2006
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2006 r.
25. M.P. nr 50 poz.544,
z dnia 24.07.2006
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2006 r.
26. M.P. nr 53 poz.576,
z dnia 07.08.2006
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych – zał. nr 4 dotyczy wyrobów budowlanych
   

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

27. Dz.Urz.UE Nr L 165
z dnia 17.06.2006 r.
Sprostowanie do dyrektywy 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniającej dyrektywę 2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz.U. L 344 z 27.12.2005)
   

GUS

28. GUS – Aktualności –
09.08.2006
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2006 r.
29. GUS – Aktualności –
03.07.2006
Ceny w Gospodarce Narodowej w 2005 r.; – BUDOWNICTWO – fragment
30. GUS – Aktualności –
23.06.2006
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 5 – czerwiec 2006 r. – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
31. GUS – Aktualności –
25.07.2006
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 6 – lipiec 2006 r. – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
32. GUS – Aktualności –
07.06.2006
Ceny w Gospodarce Narodowej – kwiecień 2006; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za marzec 2006 - fragment
33. GUS – Aktualności –
10.07.2006
Ceny w Gospodarce Narodowej – maj 2006; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za kwiecień 2006 - fragment
34. GUS – Aktualności –
09.08.2006
Ceny w Gospodarce Narodowej – czerwiec 2006; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za maj 2006 - fragment
35. GUS – Aktualności –
20.06.2006
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2006 r. - fragment
36. GUS – Aktualności –
19.07.2006
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2006 r. - fragment
37. GUS – Aktualności –
22.06.2006
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych kwiecień 2006 r.
38. GUS – Aktualności –
25.07.2006
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych maj 2006 r.
   

Ministerstwo Finansów

39. Dz.Urz. MF nr 3 poz.29,
z dnia 23.03.2006 r.
INTERPRETACJA Ministra Finansów nr PP1-811/73/2006/JW/189 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu i pozostałemu budownictwu
40. Dz.Urz. MF nr 3 poz.30,
z dnia 23.03.2006 r.
INTERPRETACJA Ministra Finansów nr PB5/MC-033-1-9/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz.1468) przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej
   

Urząd Zamówień Publicznych

41. BZP nr 171/2006 poz.35774,
z dnia 07.07.2006
Ogłoszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o rachunku bankowym na który wpłaca się wpis od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – przyp.red.: nr konta bez zmian
   

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

42. Biuletyn Nr 6 z dnia 6 lipca 2006 r. UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 36/06 ) – z dnia 28 czerwca 2006 r. – dotyczy umów z podwykonawcami
43. www.sn.pl - Najważniejsze Bieżące Orzecznictwo UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 54/06 ) – z dnia 21 lipca 2006 r. – dotyczy umów o roboty budowlane
   

GUNB

44. www.gunb.gov.pl/ Stanowisko GINB w sprawie interpretacji zagadnień prawnych związanych z procedurą wydawania pozwoleń na budowę oraz obszarem oddziaływania obiektu - stan prawny na dzień 9 lutego 2006 r.

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim i innych dziennikach urzędowych.