1. Dz.U. poz. 30,
z dnia 4.01.2023
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
2. Dz.U. poz. 32,
z dnia 4.01.2023
OBWIESZCZENIE Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
3. Dz.U. poz. 45,
z dnia 9.01.2023
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy
4. Dz.U. poz. 74,
z dnia 11.01.2023
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
5. Dz.U. poz. 140,
z dnia 18.01.2023
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi