Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz. 571,
z dnia 1.04.2020
USTAWA budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.
2. Dz.U. poz. 576,
z dnia 1.04.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
3. Dz.U. poz. 590,
z dnia 3.04.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki oraz ewidencji wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury
4. Dz.U. poz. 616,
z dnia 7.04.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

(Załącznik nr 1 – Wskaźniki procentowe przypisane do niezgodności dotyczącej stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,
Załącznik nr 2 – Wskaźniki procentowe przypisane do niezgodności dotyczącej stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji)