1. Dz.U. poz. 1698,
z dnia 02.10.2020
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
2. Dz.U. poz. 1740,
z dnia 08.10.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny
3. Dz.U. poz.1742,
z dnia 08.10.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów