Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 141 poz.1006,
z dnia 08.08.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2. Dz.U. nr 144 poz.1042,
z dnia 11.08.2006
USTAWA z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
3. Dz.U. nr 147 poz.1063,
z dnia 18.08.2006
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony
4. Dz.U. nr 149 poz.1074,
z dnia 22.08.2006
USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw
5. Dz.U. nr 154 poz.1102,
z dnia 29.08.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
6. Dz.U. nr 155 poz.1110,
z dnia 31.08.2006
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
7. Dz.U. nr 155 poz.1111,
z dnia 31.08.2006
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
8. Dz.U. nr 156 poz.1118,
z dnia 01.09.2006
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
9. Dz.U. nr 158 poz.1123,
z dnia 05.09.2006
USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
10. Dz.U. nr 164 poz.1163,
z dnia 14.09.2006
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych
11. Dz.U. nr 165 poz.1176,
z dnia 15.09.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
12. Dz.U. nr 170 poz.1217,
z dnia 26.09.2006
USTAWA z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
(m.in. wprowadza zmiany do Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Prawa energetycznego i in.)
13. Dz.U. nr 171 poz.1227,
z dnia 27.09.2006
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r.
14. Dz.U. nr 184 poz.1364,
z dnia 11.10.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
15. Dz.U. nr 190 poz.1399,
z dnia 19.10.2006
USTAWA z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
16. Dz.U. nr 193 poz.1430,
z dnia 25.10.2006
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 18 października 2006 r. sygn. akt P 27/05 (dotyczy Prawa budowlanego)
17. Dz.U. nr 197 poz.1452,
z dnia 30.10.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
18. Dz.U. nr 197 poz.1453,
z dnia 30.10.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
   

Monitor Polski

19. M.P. nr 55 poz.588,
z dnia 18.08.2006
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2006 r.
20. M.P. nr 58 poz.619,
z dnia 30.08.2006
ZARZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW nr 131 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Budownictwa
21. M.P. nr 60 poz.639,
z dnia 07.09.2006
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2006 r.
22. M.P. nr 71 poz.714,
z dnia 17.10.2006

OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007

Załącznik nr 2 – „Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007”; – Tabela L – „Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku”; – (strona 2369) 17 Grupa „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej” (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

23. M.P. nr 73 poz.733,
z dnia 24.10.2006
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 12 października 2006 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2007
24. M.P. nr 73 poz.734,
z dnia 24.10.2006
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2007
25. M.P. nr 73 poz.735,
z dnia 24.10.2006
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2006 r.
26. M.P. nr 74 poz.744,
z dnia 25.10.2006
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2006 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2006 r.
27. M.P. nr 76 poz.770,
z dnia 30.10.2006
KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
28. M.P. nr 76 poz.771,
z dnia 30.10.2006
KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
29. M.P. nr 78 poz.782,
z dnia 07.11.2006
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 października 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
   

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

30. Dz.Urz.UE Nr L 235,
z dnia 30.08.2006
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. L 329 z dnia 17.12.2003) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 6, tom 6, str.72)
31. Dz.Urz.UE Nr L 244,
z dnia 07.09.2006
Decyzja Komisji 2006/600/WE z dnia 4 września 2006 r. ustanawiająca klasy odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego niektórych wyrobów budowlanych dotycząca dachowych płyt warstwowych z dwiema okładzinami metalowymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3883)
32. Dz.Urz.UE Nr L 245,
z dnia 07.09.2006
Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG
33. Dz.Urz.UE Nr L 245,
z dnia 07.09.2006
Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG
34. Dz.Urz.UE Nr L 261,
z dnia 22.09.2006
Decyzja Komisji 2006/637/WE z dnia 13 września 2006 r. dotycząca wniosku Republiki Litewskiej o możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT na dostawy energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4049)
35. Dz.Urz.UE Nr L 276,
z dnia 7.10.2006
Decyzja Komisji 2006/673/WE z dnia 5 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do płyt gipsowo-kartonowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4360) (1)
36. Dz.Urz.UE Nr L 289,
z dnia 19.10.2006
Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG
37. Dz.Urz.UE Nr L 289,
z dnia 19.10.2006
Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG
38. Dz.Urz.UE Nr L 299,
z dnia 28.10.2006
Decyzja Komisji 2006/731/WE z dnia 27 października 2006 r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 13000:2004 Żurawie - żurawie samojezdne zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5059)
39. Dz.Urz.UE Nr L 305,
 z dnia 04.11.2006
Decyzja Komisji 2006/751/WE z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2000/147/WE wykonującą dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5063)
   

GUS

41. Dz.Urz.GUS nr 8 poz.56,
z dnia 25.08.2006
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2006 r.
42. Dz.Urz.GUS nr 9 poz.61,
z dnia 22.09.2006
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2006 r.
43. GUS – Aktualności –
10.11.2006
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2006 r.
44. GUS – Aktualności –
24.08.2006
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 7 – sierpień 2006 r. – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
45. GUS – Aktualności –
25.09.2006
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 8 – wrzesień 2006 r. – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
46. GUS – Aktualności –
24.10.2006
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 9 – październik 2006 r.– Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
47. GUS – Aktualności –
18.09.2006
Ceny w Gospodarce Narodowej – lipiec 2006 r. – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za czerwiec 2006 - fragment
48. GUS – Aktualności –
13.10.2006
Ceny w Gospodarce Narodowej - sierpień 2006 tabl. 1 i 6 – wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za lipiec 2006 - fragment
49. GUS – Aktualności –
18.08.2006
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2006 r. - fragment
50. GUS – Aktualności –
19.09.2006
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2006 r. - fragment
51 GUS – Aktualności –
18.10.2006
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2006 r. - fragment
52. GUS – Aktualności –
25.08.2006
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych czerwiec 2006 r.
53. GUS – Aktualności –
22.09.2006
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych lipiec 2006 r.
54. GUS – Aktualności –
24.10.2006
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych sierpień 2006 r.
   

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

55. Biuletyn Nr 8 z dnia 7 września 2006 r. ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (III CSK 2/06) – wyrok z dnia 20 kwietnia 2006 r. – dotyczy umów o dzieło

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.