Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 4 poz.29, z dnia 11.01.2007 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów
2. Dz.U. nr 10 poz.69, z dnia 22.01.2007 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 15 stycznia 2007 r. sygn. akt P 19/06
dotyczy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz.1118 i Nr 170, poz.1217)
3. Dz.U. nr 16 poz.92, z dnia 01.02.2007 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
4. Dz.U. nr 16 poz.94, z dnia 01.02.2007 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym
5. Dz.U. nr 19 poz.115, z dnia 08.02.2007 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
6. Dz.U. nr 21 poz.124, z dnia 09.02.2007 USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności
7. Dz.U. nr 21 poz.125, z dnia 09.02.2007 USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
8. Dz.U. nr 21 poz.130, z dnia 09.02.2007 ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
– zastąpione przez – patrz M.P. nr 9, poz.100
9. Dz.U. nr 21 poz.131, z dnia 09.02.2007 ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
zastąpione przez – patrz M.P. nr 9, poz.101
10. Dz.U. nr 23 poz.136, z dnia 12.02.2007 USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
11. Dz.U. nr 23 poz.138, z dnia 12.02.2007 USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
12. Dz.U. nr 30 poz.200, z dnia 22.02.2007 ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości
13. Dz.U. nr 36 poz.228, z dnia 28.02.2007 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
14. Dz.U. nr 38 poz.241, z dnia 02.03.2007 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa
15. Dz.U. nr 39 poz.251, z dnia 05.03.2007 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
16. Dz.U. nr 42 poz.275, z dnia 09.03.2007 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
17. Dz.U. nr 49 poz.330, z dnia 20.03.2007 ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
18. Dz.U. nr 52 poz.346, z dnia 23.03.2007 ROZPORZĄDZENIE Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, treści wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia, jakie muszą spełniać pozyskane lokale mieszkalne
19. Dz.U. nr 54 poz.360, z dnia 29.03.2007 ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
20. Dz.U. nr 56 poz.371, z dnia 30.03.2007 ROZPORZĄDZENIE Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej "Instal"
   

Monitor Polski

21. M.P. nr 1 poz.7, z dnia 05.01.2007 ZARZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW nr 1 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
22. M.P. nr 4 poz.36, z dnia 24.01.2007 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2006 r.
23. M.P. nr 4 poz.41, z dnia 24.01.2007 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2006 r.
24. M.P. nr 9 poz.100, z dnia 09.02.2007 KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
25. M.P. nr 9 poz.101, z dnia 09.02.2007 KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
26. M.P. nr 15 poz.176, z dnia 06.03.2007 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2006 r.
27. M.P. nr 16 poz.189, z dnia 13.03.2007 KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
28. M.P. nr 20 poz.237, z dnia 28.03.2007 OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
29. M.P. nr 20 poz.238, z dnia 28.03.2007 OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
  Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej
30. Dz.Urz.UE Nr L 55, z dnia 23.02.2007 r. Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych
31. Dz.Urz.UE Nr L 83 z dnia 23.03.2007 r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. ustanawiające na 2006 r. "wykaz Prodcom" produktów przemysłowych przewidziany rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (1)
– wykaz produktów i produkcji przemysłowej do celów statystyki
   

GUS

32. Dz.Urz.GUS nr 1 poz.5 z dnia 22.01.2007 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2006 r.
33. Dz.Urz.GUS nr 2 poz.17, z dnia 26.02.2007 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2006 r.
34. GUS – Aktualności – 30.03.2007 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2006 r.
35. GUS – Aktualności – 23.01.2007 BIULETYN STATYSTYCZNY nr 12 – styczeń 2007 r.– Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
36. GUS – Aktualności – 23.02.2007 BIULETYN STATYSTYCZNY nr 1 – luty 2007 r.– Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
37. GUS – Aktualności – 23.03.2007 BIULETYN STATYSTYCZNY nr 2 – marzec 2007 r.– Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
38. GUS – Aktualności – 09.01.2007 Ceny w Gospodarce Narodowej - listopad 2006; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za październik 2006 - fragment
39. GUS – Aktualności – 06.02.2007 Ceny w Gospodarce Narodowej - grudzień 2006; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za listopad 2006 - fragment
40. GUS – Aktualności – 04.04.2007 Ceny w Gospodarce Narodowej - styczeń 2007; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za grudzień 2006 - fragment
41. GUS – Aktualności – 19.01.2007 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2006 r. - fragment
42. GUS – Aktualności – 19.02.2007 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2007 r. - fragment
43. GUS – Aktualności – 19.03.2007 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2007 r. - fragment
44. GUS – Aktualności – 24.01.2007 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych listopad 2006
45. GUS – Aktualności – 22.02.2007 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych grudzień 2006
   

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

46. Biuletyn Nr 1 z dnia 12 lutego 2007 r. UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 136/06 ) – z dnia 23 stycznia 2007 r. – dotyczy podziału nieruchomości przez ścianę budynku
47. Biuletyn Nr 2 z dnia 15 marca 2007 r. ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (sygn. akt IV CSK 157/06) – postanowienie z dnia 5 października 2006 r. – dotyczy kar umownych
48. Biuletyn Nr 2 z dnia 15 marca 2007 r. ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (sygn. akt IV CSK 178/06) – wyrok z dnia 20 października 2006 r. – dotyczy kar umownych
49. Biuletyn Nr 2 z dnia 15 marca 2007 r. ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (sygn. akt V CSK 221/06) – wyrok z dnia 15 listopada 2006 r. – dotyczy umowy o roboty budowlane między wykonawcą a podwykonawcą
50. Biuletyn Nr 2 z dnia 15 marca 2007 r. ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (sygn. akt II CSK 254/06) – wyrok z dnia 29 listopada 2006 r. – dotyczy gwarancji zapłaty za roboty budowlane
51. Biuletyn Nr 2 z dnia 15 marca 2007 r. ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (sygn. akt V CSK 299/06) – wyrok z dnia 22 listopada 2006 r. – dotyczy kar umownych