Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 233 poz.1717,
z dnia 14.12.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
2. Dz.U. nr 240 poz.1753,
z dnia 24.12.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
3. Dz.U. nr 241 poz.1762,
z dnia 27.12.2007
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
4. Dz.U. nr 241 poz.1763,
z dnia 27.12.2007
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
5. Dz.U. nr 247 poz.1832,
z dnia 29.12.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
6. Dz.U. nr 247 poz.1844,
z dnia 29.12.2007
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 20 grudnia 2007 r. sygn. akt P 37/06
(dotyczy Prawa budowlanego)
7. Dz.U. nr 249 poz.1861,
z dnia 31.12.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
8. Dz.U. nr 251 poz.1885,
z dnia 31.12.2007
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
9. Dz.U. nr 14 poz.89,
z dnia 29.01.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii
10. Dz.U. nr 17 poz.104,
z dnia 31.01.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
11. Dz.U. nr 25 poz.150,
z dnia 15.02.2008
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
12. Dz.U. nr 33 poz.195,
z dnia 28.02.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego
13. Dz.U. nr 33 poz.196,
z dnia 28.02.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie weryfikacji audytu energetycznego

Monitor Polski

14. M.P. nr 5 poz.64,
z dnia 21.01.2008
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2007 r.
15. M.P. nr 7 poz.84,
z dnia 24.01.2008
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale 2007 r.
16. M.P. nr 13 poz.134,
z dnia 13.02.2008
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
17. M.P. nr 13 poz.135,
z dnia 13.02.2008
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

18. Dz.Urz.UE Nr C 301,
z dnia 13.12.2007
KOMUNIKAT Komisji (WE) Europejskiej podający równowartość progów określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(uzupełnienie Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1422/2007 dotyczącego wartości progowych - dla państw, które nie przyjęły do tej pory euro jako waluty krajowej)
19. Dz.Urz.UE Nr L 335,
z dnia 20.12.2007
DYREKTYWA 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych
20. Dz.Urz.UE Nr L 335,
z dnia 20.12.2007
SPROSTOWANIE do DYREKTYWY Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE Nr L 347 z 11.12.2006)
21. Dz.Urz.UE Nr L 346,
z dnia 29.12.2007
DYREKTYWA Rady 2007/75/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych przepisów tymczasowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej
22. Dz.Urz.UE Nr L 27,
z dnia 31.01.2008
DECYZJA Rady 2008/84/WE z dnia 22 stycznia 2008 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec oraz Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
23. Dz.Urz.UE Nr L 36,
z dnia 09.02.2008
DECYZJA Komisji 2008/102/WE z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany wysokości progów określonych w art.157 lit.b) oraz w art.158 ust.1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego
(dotyczy wysokości progów w zamówieniach publicznych)

GUS

24. Dz.Urz.GUS nr 1 poz.5,
z dnia 24.01.2008
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2007 r.
25. Aktualności – 26.02.2008 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2007 r.
26. Dz.Urz.GUS nr 12 poz.77,
z dnia 21.12.2007
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2007 r.
27. Dz.Urz.GUS nr 2 poz.11,
z dnia 25.02.2008
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2007 r.
28. Aktualności – 21.12.2007 Biuletyn Statystyczny nr 11/2007 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
29. Aktualności – 24.01.2008 Biuletyn Statystyczny nr 12/2007 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
30. Aktualności – 25.02.2008 Biuletyn Statystyczny nr 1/2008 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
31. Aktualności – 07.01.2008 Ceny w Gospodarce Narodowej - listopad 2007; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
32. Aktualności – 07.02.2008 Ceny w Gospodarce Narodowej - grudzień 2007; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
33. Aktualności – 19.12.2007 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2007 r. – fragment
34. Aktualności – 18.01.2008 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2007 r. – fragment
35. Aktualności – 19.02.2008 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2008 r. – fragment
36. Aktualności – 20.12.2007 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych październik 2007
37. Aktualności – 21.01.2008 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych listopad 2007

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

38. www.sn.pl - Najważniejsze
Bieżące Orzecznictwo
UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 79/07) – z dnia 13 września 2007 r. – UZASADNIENIE
dotyczy przykanalików
39. Biuletyn Nr 11/07,
z dnia 11.12.2007
ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (I CSK 484/06) – wyrok z dnia 25 maja 2007 r. – dotyczy kar umownych
40. Biuletyn Nr 11/07,
z dnia 11.12.2007
ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (I CSK 108/07) – wyrok z dnia 20 czerwca 2007 r. – dotyczy umów z podwykonawcami
41. Biuletyn Nr 12/07,
z dnia 8.01.2008
UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 123/07) – z dnia 7 grudnia 2007 r. – dotyczy przystąpienia do protestu
42. Biuletyn Nr 12/07,
z dnia 08.01.2008
ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (V CSK 63/07) – wyrok z dnia 15 czerwca 2007 r. – dotyczy umów o roboty budowlane
43. Biuletyn Nr 1/08,
z dnia 18.02.2008
ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (V CSK 139/07) – wyrok z dnia 21 września 2007 r. – dotyczy kar umownych
44. Biuletyn Nr 1/08,
z dnia 18.02.2008
ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (V CSK 104/07) – wyrok z dnia 18 października 2007 r. – dotyczy gwarancji zapłaty

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.