Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 199 poz.1227,
z dnia 07.11.2008
USTAWA z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(– m.in. wprowadza zmiany do ustaw Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, o ochronie przyrody, o odpadach, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)
2. Dz.U. nr 212 poz.1336,
z dnia 01.12.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

[Rozdział 4 § 6.2. pkt 1) dotyczy robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych]

3. Dz.U. nr 218 poz.1391,
z dnia 09.12.2008
USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
4. Dz.U. nr 220 poz.1412,
z dnia 12.12.2008
USTAWA z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
5. Dz.U. nr 220 poz.1413,
z dnia 12.12.2008
USTAWA z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
6. Dz.U. nr 220 poz.1420,
z dnia 12.12.2008
USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
7. Dz.U. nr 220 poz.1425,
z dnia 12.12.2008
USTAWA z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
8. Dz.U. nr 220 poz.1434,
z dnia 12.12.2008
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
9. Dz.U. nr 223 poz.1459,
z dnia 12.12.2008
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
10. Dz.U. nr 223 poz.1470,
z dnia 12.12.2008
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności

(Budownictwo - Dział 40 str.37÷40)

11. Dz.U. nr 224 poz.1480,
z dnia 19.12.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006
12. Dz.U. nr 228 poz.1506,
z dnia 24.12.2008
USTAWA z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe
13. Dz.U. nr 228 poz.1513,
z dnia 24.12.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
14. Dz.U. nr 228 poz.1514,
z dnia 24.12.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

tekst ujednolicony przez redakcję

15. Dz.U. nr 229 poz.1538,
z dnia 29.12.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
16. Dz.U. nr 237 poz.1657,
z dnia 31.12.2008
USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
17. Dz.U. nr 14 poz.80,
z dnia 29.01.2009
ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
18. Dz.U. nr 17 poz.90,
z dnia 02.02.2009
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych
19. Dz.U. nr 18 poz.97,
z dnia 04.02.2009
USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
20. Dz.U. nr 19 poz.100,
z dnia 05.02.2009
USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
21. Dz.U. nr 19 poz.101,
z dnia 05.02.2009
USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
22. Dz.U. nr 21 poz.111,
z dnia 10.02.2009
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii
23. Dz.U. nr 21 poz.112,
z dnia 10.02.2009
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii
24. Dz.U. nr 21 poz.117,
z dnia 10.02.2009
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
25. Dz.U. nr 23 poz.135,
z dnia 12.02.2009
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę
26. Dz.U. nr 23 poz.136,
z dnia 12.02.2009
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
27. Dz.U. nr 23 poz.140,
z dnia 12.02.2009
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych
28. Dz.U. nr 27 poz.169,
z dnia 19.02.2009
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
29. Dz.U. nr 31 poz.211,
z dnia 26.02.2009
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych

Monitor Polski

30. M.P. nr 92 poz.791,
z dnia 05.12.2008
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
31. M.P. nr 92 poz.795,
z dnia 05.12.2008
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2008 r.
32. M.P. nr 95 poz.820,
z dnia 19.12.2008
ZARZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów nr 139 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
33. M.P. nr 1 poz.4,
z dnia 07.01.2009
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
34. M.P. nr 2 poz.11,
z dnia 12.01.2009
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
35. M.P. nr 5 poz.55,
z dnia 28.01.2009
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2008 r.
36. M.P. nr 5 poz.56,
z dnia 28.01.2009
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2008 r.
37. M.P. nr 9 poz.101,
z dnia 13.02.2009
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
38. M.P. nr 11 poz.139,
z dnia 24.02.2009
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

39. Dz.Urz.UE Nr L 349,
z dnia 24.12.2008
DECYZJA Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie wykazów podmiotów zamawiających i instytucji zamawiających (notyfikowana jako dokument C(2008) 7871)
40. Dz.Urz.UE Nr L 51,
z dnia 24.02.2009
DECYZJA Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2009/2)

GUS

41. Dz.Urz.GUS nr 12 poz.68,
z dnia 30.12.2008
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2008 r.
42. Dz.Urz.GUS nr 1 poz.5,
z dnia 27.01.2009
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2008 r.
43. Dz.Urz.GUS nr 2 poz.15,
z dnia 26.02.2009
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2008 r.
44. GUS – Aktualności –
23.12.2008
Biuletyn Statystyczny nr 11/2008 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
45. GUS – Aktualności –
26.01.2009
Biuletyn Statystyczny nr 12/2008 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
46. GUS – Aktualności –
24.02.2009
Aneks 1 do Biuletynu Statystycznego 12/2008.
47. GUS – Aktualności –
24.02.2009
Biuletyn Statystyczny nr 1/2009 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
48. GUS – Aktualności –
11.12.2008
Ceny w Gospodarce Narodowej – październik 2008; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
49. GUS – Aktualności –
12.01.2009
Ceny w Gospodarce Narodowej – listopad 2008; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
50. GUS – Aktualności –
06.02.2009
Ceny w Gospodarce Narodowej – grudzień 2008; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
51. GUS – Aktualności –
18.12.2008
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2008 r. – fragment
52. GUS – Aktualności –
20.01.2009
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2008 r. – fragment
53. GUS – Aktualności –
19.02.2009
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2009 r. – fragment
54. GUS – Aktualności –
19.12.2008
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – październik 2008
55. GUS – Aktualności –
21.01.2009
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – listopad 2008
56. GUS – Aktualności –
25.02.2009
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – grudzień 2008

Ministerstwo Infrastruktury

57. Dz.Urz.MI nr 15 poz.76,
z dnia 30.12.2008
ZARZĄDZENIE Nr 60 Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Infrastruktury

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

58. http://www.
funduszeeuropejskie.gov.pl
.
Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentow środków UE
14.01.2009

GUNB

59. www.gunb.gov.pl Interpretacje prawne – Wyjaśnienia przepisów Prawa budowlanego z dnia 27 stycznia 2009
- W sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.