Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.21,
z dnia 08.01.2013
USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
2. Dz.U. poz.23,
z dnia 08.01.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
3. Dz.U. poz.45,
z dnia 11.01.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej
4. Dz.U. poz.47,
z dnia 11.01.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
5. Dz.U. poz.65,
z dnia 16.01.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
6. Dz.U. poz.102,
z dnia 22.01.2013
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla budownictwa”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia
7. Dz.U. poz.118,
z dnia 25.01.2013
USTAWA z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
8. Dz.U. poz.139,
z dnia 30.01.2013
USTAWA z dnia 12 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
9. Dz.U. poz.148,
z dnia 31.01.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę
10. Dz.U. poz.164,
z dnia 04.02.2013
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 2013 r. sygn. akt SK 28/11
(dotyczy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów)
11. Dz.U. poz.165,
z dnia 04.02.2013
USTAWA z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
12. Dz.U. poz.168,
z dnia 05.02.2013
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
13. Dz.U. poz.181,
z dnia 07.02.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
14. Dz.U. poz.231,
z dnia 19.02.2013
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
15. Dz.U. poz.232,
z dnia 19.02.2013
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
16. Dz.U. poz.260,
z dnia 25.02.2013
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
17. Dz.U. poz.263,
z dnia 25.02.2013
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej
18. Dz.U. poz.279,
z dnia 01.03.2013
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
19. Dz.U. poz.376,
z dnia 20.03.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi
20. Dz.U. poz.385,
z dnia 21.03.2013
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cenach
21. Dz.U. poz.403,
z dnia 28.03.2013
USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
22. Dz.U. poz.405,
z dnia 28.03.2013
USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Monitor Polski

23. M.P. poz.15,
z dnia 11.01.2013
OBWIESZCZENIE Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
24. M.P. poz.26,
z dnia 23.01.2013
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
25. M.P. poz.33,
z dnia 23.01.2013
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2012 r.
26. M.P. poz.37,
z dnia 24.01.2013
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2012 r.
27. M.P. poz.90,
z dnia 19.02.2013
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
28. M.P. poz.137,
z dnia 08.03.2013
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2012 r.
29. M.P. poz.163,
z dnia 19.03.2013
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
30. M.P. poz.169,
z dnia 20.03.2013
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2013 r. sygn. akt Kp 1/12
(dotyczy ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012)

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

31. Dz.Urz.UE Nr L 21,
z dnia 24.01.2013
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 197/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG
32. Dz.Urz.UE Nr L 81,
z dnia 21.03.2013
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 226/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

33. Biuletyn SN Nr 2/13,
z dnia 06.03.2013
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 107/12) – z dnia 28 lutego 2013 r. – dotyczy biegu terminu na wniesienie odwołania do KIO

GUS

34. Dz.Urz.GUS poz.8,
z dnia 22.02.2013
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2012 r.
35. GUS – Aktualności
– 15.01.2013
Biuletyn Statystyczny nr 12/2012 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
36. GUS – Aktualności
– 28.02.2013
Biuletyn Statystyczny nr 1/2013 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
37. GUS – Aktualności
– 22.03.2013
Biuletyn Statystyczny nr 2/2013 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
38. GUS – Aktualności
– 27.03.2013
Ceny w Gospodarce Narodowej. II.2013; – tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
39. GUS – Aktualności
– 18.01.2013
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2012 r. – fragment
40. GUS – Aktualności
– 19.02.2013
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2013 r. – fragment
41. GUS – Aktualności
– 19.03.2013
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2013 r. – fragment
42. GUS – Aktualności
– 22.01.2013
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – listopad 2012
43. GUS – Aktualności
– 22.02.2013
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – grudzień 2012
44. GUS – Aktualności
– 25.03.2013
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – styczeń 2013

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

45. www.gunb.gov.pl Interpretacja prawna w sprawie doręczania pism na podstawie art. 43 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
(zamieszczono na stronie 2013.02.19)

Urząd Zamówień Publicznych

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.