Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 47 poz.281,
z dnia 19.03.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
2. Dz.U. nr 54 poz.326,
z dnia 31.03.2008
USTAWA z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych
3. Dz.U. nr 54 poz.328,
z dnia 31.03.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, treści wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia, jakie muszą spełniać pozyskane lokale mieszkalne
4. Dz.U. nr 60 poz.371,
z dnia 11.04.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
5. Dz.U. nr 61 poz.380,
z dnia 14.04.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie
6. Dz.U. nr 80 poz.475,
z dnia 12.05.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości

Monitor Polski

7. M.P. nr 19 poz.201,
z dnia 07.03.2008
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2007 r.
8. M.P. nr 20 poz.204,
z dnia 11.03.2008
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
9. M.P. nr 22 poz.218,
z dnia 18.03.2008
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
10. M.P. nr 28 poz.262,
z dnia 04.04.2008
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
11. M.P. nr 30 poz.269,
z dnia 08.04.2008
OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
12. M.P. nr 31 poz.275,
z dnia 09.04.2008
ZARZĄDZENIE Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych
13. M.P. nr 34 poz.304,
z dnia 24.04.2008
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2008 r.
14. M.P. nr 34 poz.307,
z dnia 24.04.2008
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2008 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

15. Dz.Urz.UE Nr L 74,
z dnia 15.03.2008
ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

GUS

16. GUS – Aktualności –
27.05.2008
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2008 r.
17. Dz.Urz.GUS nr 4 poz.25,
z dnia 28.04.2008
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2007 r.
18. Dz.Urz.GUS nr 5 poz.32,
z dnia 30.05.2008
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2008 r.
19. GUS – Aktualności –
26.03.2008
Biuletyn Statystyczny nr 2/2008 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
20. GUS – Aktualności –
22.04.2008
Biuletyn Statystyczny nr 3/2008 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
21. GUS – Aktualności –
28.05.2008
Biuletyn Statystyczny nr 4/2008 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
22. GUS – Aktualności –
08.04.2008
Ceny w Gospodarce Narodowej - styczeń 2008; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
23. GUS – Aktualności –
28.04.2008
Ceny w Gospodarce Narodowej - luty 2008; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
24. GUS – Aktualności –
12.05.2008
Ceny w Gospodarce Narodowej - marzec 2008; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
25. GUS – Aktualności –
19.03.2008
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2008 r. – fragment
26. GUS – Aktualności –
18.04.2008
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2008 r. – fragment
27. GUS – Aktualności –
21.05.2008
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2008 r. – fragment
28. GUS – Aktualności –
25.02.2008
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych grudzień 2007
29. GUS – Aktualności –
20.03.2008
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – styczeń 2008
30. GUS – Aktualności –
18.04.2008
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – luty 2008
31. GUS – Aktualności –
28.05.2008
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – marzec 2008

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

32. Biuletyn Nr 3/08,
z dnia 08.04.2008
ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (V CSK 282/07) – wyrok z dnia 28 listopada 2007 r. – dotyczy odpowiedzialności

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.