Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 34 poz.271, z dnia 04.03.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013
2. Dz.U. nr 37 poz.291, z dnia 10.03.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
3. Dz.U. nr 39 poz.309, z dnia 13.03.2009 USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
4. Dz.U. nr 39 poz.311, z dnia 13.03.2009 ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych
5. Dz.U. nr 39 poz.320, z dnia 13.03.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów
6. Dz.U. nr 41 poz.332, z dnia 16.03.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
7. Dz.U. nr 42 poz.334, z dnia 17.03.2009 USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
8. Dz.U. nr 42 poz.335, z dnia 17.03.2009 USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
9. Dz.U. nr 42 poz.340, z dnia 17.03.2009 USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
10. Dz.U. nr 43 poz.346, z dnia 18.03.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
11. Dz.U. nr 43 poz.347, z dnia 18.03.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów
12. Dz.U. nr 53 poz.433, z dnia 01.04.2009 USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
13. Dz.U. nr 53 poz.435, z dnia 01.04.2009 ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
14. Dz.U. nr 55 poz.450, z dnia 06.04.2009 ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
15. Dz.U. nr 56 poz.461, z dnia 08.04.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 

tekst ujednolicony

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 

16. Dz.U. nr 56 poz.462, z dnia 07.04.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
17. Dz.U. nr 59 poz.489, z dnia 14.04.2009 ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
18. Dz.U. nr 65 poz.545, z dnia 30.04.2009 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany do ustaw:

z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych,
z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych)

19. Dz.U. nr 69 poz.586, z dnia 07.05.2009 USTAWA z dnia 10 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
20. Dz.U. nr 71 poz.613, z dnia 12.05.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
21. Dz.U. nr 71 poz.618, z dnia 12.05.2009 WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2009 r. sygn. akt P 64/07 (dotyczy ustawy Prawo budowlane)
22. Dz.U. nr 72 poz.620, z dnia 14.05.2009 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Monitor Polski

23. M.P. nr 14 poz.182, z dnia 13.03.2009 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2008 r.
24. M.P. nr 15 poz.191, z dnia 16.03.2009 OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Obwieszczenie strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie
25. M.P. nr 16 poz.199, z dnia 20.03.2009 OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
26. M.P. nr 21 poz.268, z dnia 07.04.2009 OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
27. M.P. nr 24 poz.326, z dnia 20.04.2009 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2009 r.
28. M.P. nr 25 poz.351, z dnia 24.04.2009 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2009 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

29. Dz.Urz.UE Nr L 116, z dnia 09.05.2009 DYREKTYWA Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE[1] w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej

[1] Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE Nr L 347, z dnia 11.12.2006 r.)

30. Dz.Urz.UE Nr L 126, z dnia 21.05.2009 ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 397/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym

GUS

31. Dz.Urz.GUS nr 3 poz.25, z dnia 31.03.2009 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen inwestycyjnych za cztery kwartały 2008 r.
32. Dz.Urz.GUS nr 5 poz.39, z dnia 29.05.2009 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2009 r.
33. GUS – Aktualności – 24.03.2009 Aneks 2 do Biuletynu Statystycznego 12/2008 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
34. GUS – Aktualności – 24.03.2009 Biuletyn Statystyczny nr 2/2009 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
35. GUS – Aktualności – 27.04.2009 Biuletyn Statystyczny nr 3/2009 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
36. GUS – Aktualności – 26.05.2009 Biuletyn Statystyczny nr 4/2009 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
37. GUS – Aktualności – 10.04.2009 Ceny w Gospodarce Narodowej – styczeń 2009; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
38. GUS – Aktualności – 28.04.2009 Ceny w Gospodarce Narodowej – luty 2009; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
39. GUS – Aktualności – 15.05.2009 Ceny w Gospodarce Narodowej – marzec 2009; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
40. GUS – Aktualności – 18.03.2009 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2009 r. – fragment
41. GUS – Aktualności – 20.04.2009 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2009 r. – fragment
42. GUS – Aktualności – 20.05.2009 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2009 r. – fragment
43. GUS – Aktualności – 20.05.2009 Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w kwietniu 2009 r.
44. GUS – Aktualności – 23.03.2009 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – styczeń 2009
45. GUS – Aktualności – 20.04.2009 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – luty 2009
46. GUS – Aktualności – 25.05.2009 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – marzec 2009

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

47. Biuletyn Nr 2/09, z dnia 12.03.2009 UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 147/08) – z dnia 24 lutego 2009 r. – dotyczy skargi ma orzeczenie KIO
48. Biuletyn Nr 3/09, z dnia 09.04.2009 ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (I CSK 106/08) – wyrok z dnia 17 października 2008 r. – dotyczy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z późn. zm.), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.