Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.519,
z dnia 15.04.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.
2. Dz.U. poz.534,
z dnia 18.04.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni
3. Dz.U. poz.542,
z dnia 19.04.2016
USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(m.in. wprowadza zmiany – w art. 105 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych)
4. Dz.U. poz.563,
z dnia 22.04.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
5. Dz.U. poz.647,
z dnia 10.05.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
6. Dz.U. poz.672,
z dnia 16.05.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
7. Dz.U. poz.684,
z dnia 19.05.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
8. Dz.U. poz.716,
z dnia 25.05.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
9. Dz.U. poz.778,
z dnia 04.06.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
10. Dz.U. poz.811,
z dnia 08.06.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów
11. Dz.U. poz.825,
z dnia 10.06.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
12. Dz.U. poz.831,
z dnia 11.06.2016
USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art. 43. do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne,
  • w art. 45. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
  • w art. 46. do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
  • w art. 47. do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • w art. 48. do ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej)
13. Dz.U. poz.837,
z dnia 13.06.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
14. Dz.U. poz.866,
z dnia 17.06.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
15. Dz.U. poz.868,
z dnia 17.06.2016
USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
16. Dz.U. poz.893,
z dnia 23.06.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(dotyczy m.in. usług budowlanych)
17. Dz.U. poz.903,
z dnia 24.06.2016
USTAWA z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art. 2. do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • w art. 3. do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • w art. 6. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
  • w art. 7. do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)
18. Dz.U. poz.904,
z dnia 24.06.2016
USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
(m.in. wprowadza zmiany – w art. 40 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
19. Dz.U. poz.925,
z dnia 28.06.2016
USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany – w art. 2. do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne)
20. Dz.U. poz.944,
z dnia 30.06.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
21. Dz.U. poz.952,
z dnia 30.06.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
22. Dz.U. poz.957,
z dnia 30.06.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego

Monitor Polski

23. M.P. poz.396,
z dnia 19.04.2016
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2016 r.
24. M.P. poz.406,
z dnia 25.04.2016
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2016 r.
25. M.P. poz.474,
z dnia 31.05.2016
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2016 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

26. Dz.Urz.UE Nr L 93 (35),
z dnia 07.04.2016
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 21/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2016/509]

(dotyczy wyrobów budowlanych)

27. Dz.Urz.UE Nr L 93 (36),
z dnia 07.04.2016
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2016/510]
(dotyczy wyrobów budowlanych)
28. Dz.Urz.UE Nr L 93 (37)
z dnia 07.04.2016
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2016/511]
(dotyczy wyrobów budowlanych)
29. Dz.Urz.UE Nr L 93 (38),
z dnia 07.04.2016
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 24/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2016/512]
(dotyczy wyrobów budowlanych)
30. Dz.Urz.UE Nr L 126,
z dnia 14.05.2016
DECYZJA Rady (UE) 2016/763 z dnia 13 maja 2016 r. ustalająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Zamówień Rządowych w odniesieniu do projektu decyzji w sprawie procedur arbitrażowych na podstawie art. XIX ust. 8 zmienionego Porozumienia w sprawie zamówień rządowych
(dotyczy GPA)
31. Dz.Urz.UE Nr L 129,
z dnia 19.05.2016
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2015 z dnia 20 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2016/739]
(dotyczy wyrobów budowlanych)
32. Dz.Urz.UE Nr L 159,
z dnia 16.06.2016
DECYZJA Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/956 z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/245 (EBC/2016/2) określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2016/17)

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

33. Biuletyn SN Nr 5/2016,
z dnia 09.06.2016
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 17/16) – z dnia 13 maja 2016 r. – dotyczy realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej

GUS

34. Dz.Urz.GUS poz.13,
z dnia 04.04.2016
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2015 r.
35. Dz.Urz.GUS poz. 22,
z dnia 24.05.2016
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2016 r.
36. GUS – Aktualności
– 25.04.2016
Biuletyn Statystyczny nr 3/2016 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
37. GUS – Aktualności
– 25.05.2016
Biuletyn Statystyczny nr 4/2016 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
38. GUS – Aktualności
– 23.06.2016
Biuletyn Statystyczny nr 5/2016 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
39. GUS – Aktualności
– 19.04.2016
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2016 r. – fragment.
40. GUS – Aktualności
– 19.05.2016
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2016 r. – fragment.
41. GUS – Aktualności
– 17.06.2016
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2016 r. – fragment.
42. GUS – Aktualności
– 22.04.2016
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - luty 2016 r.
43. GUS – Aktualności
– 23.05.2016
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - marzec 2016 r.
44. GUS – Aktualności
– 22.06.2016
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - kwiecień 2016 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

45. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego w sprawie stosowania art. 51 ustawy do obiektu budowlanego oddanego do użytkowania
(zamieszczono na stronie 08.04.2016)
46. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Stanowisko Wspólne Głównego Geodety Kraju i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stosowania art. 23 ust. 4 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(zamieszczono na stronie 16.05.2016)

Polski Komitet Normalizacyjny

47. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 4/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
48. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 5/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
49. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 6/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

50. Dz.Urz.MIB poz.36,
z dnia 25.05.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 296), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.