Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 120 poz.820,
z dnia 05.07.2007
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego
2. Dz.U. nr 120 poz.825,
z dnia 05.07.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
3. Dz.U. nr 120 poz.826,
z dnia 05.07.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
4. Dz.U. nr 121 poz.832,
z dnia 06.07.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
5. Dz.U. nr 124 poz.864,
z dnia 11.07.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006
6. Dz.U. nr 125 poz.873,
z dnia 13.07.2007
USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
7. Dz.U. nr 127 poz.880,
z dnia 17.07.2007
USTAWA z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

(art. 11 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; art. 13 - do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

8. Dz.U. nr 128 poz.883,
z dnia 18.07.2007
USTAWA z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej
9. Dz.U. nr 128 poz.885,
z dnia 18.07.2007
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej
10. Dz.U. nr 128 poz.886,
z dnia 18.07.2007
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
11. Dz.U. nr 134 poz.940,
z dnia 26.07.2007
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
12. Dz.U. nr 139 poz.980,
z dnia 02.08.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006
13. Dz.U. nr 149 poz.1048,
z dnia 17.08.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi
14. Dz.U. nr 150 poz.1057,
z dnia 20.08.2007
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami
15. Dz.U. nr 155 poz.1095,
z dnia 28.08.2007
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
16. Dz.U. nr 163 poz.1156,
z dnia 11.09.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne
17. Dz.U. nr 171 poz.1209,
z dnia 20.09.2007
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r.
18. Dz.U. nr 173 poz.1218,
z dnia 21.09.2007
USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
19. Dz.U. nr 173 poz.1219,
z dnia 21.09.2007
USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
20. Dz.U. nr 175 poz.1226,
z dnia 24.09.2007
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
21. Dz.U. nr 175 poz.1232,
z dnia 24.09.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych
22. Dz.U. nr 176 poz.1238,
z dnia 25.09.2007
USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
23. Dz.U. nr 181 poz.1286,
z dnia 01.10.2007
USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

– wprowadza zmiany do ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne i ustawy o ochronie przyrody

24. Dz.U. nr 185 poz.1312,
z dnia 10.10.2007
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
25. Dz.U. nr 187 poz.1327,
z dnia 12.10.2007
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
26. Dz.U. nr 187 poz.1340,
z dnia 12.10.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji
27. Dz.U. nr 187 poz.1341,
z dnia 12.10.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

(w celu ułatwienia Państwu stosowania zapisów Rozporządzenia, dołączamy

– ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE
Dz.Urz.UE Nr L 33 z dnia 4 lutego 2006 r.

– DYREKTYWA RADY 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli
Dz.Urz.WE wyd. specjalne polskie rozdz.15 tom 03 s.80, poz.31996L0061)

Monitor Polski

28. M.P. nr 42 poz.483,
z dnia 13.07.2007
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
29. M.P. nr 44 poz.519,
z dnia 19.07.2007
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2007 r.
30. M.P. nr 44 poz.523,
z dnia 19.07.2007
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2007 r.
31. M.P. nr 49 poz.572,
z dnia 10.08.2007
KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006
32. M.P. nr 55 poz.625,
z dnia 31.08.2007
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
33. M.P. nr 57 poz.651,
z dnia 04.09.2007
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2007 r.
34. M.P. nr 58 poz.663,
z dnia 10.09.2007
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
35. M.P. nr 64 poz.729,
z dnia 24.09.2007
KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
36. M.P. nr 65 poz.732,
z dnia 26.09.2007
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008
37. M.P. nr 68 poz.754,
z dnia 03.10.2007
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008
38. M.P. nr 71 poz.768,
z dnia 08.10.2007
ZARZĄDZENIE nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Budownictwa

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

39. Dz.Urz.UE Nr L 184,
z dnia 14.07.2007
DECYZJA 2007/497/WE Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lipca 2007 r. określająca zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2007/5)
40. Dz.Urz.UE Nr L 218,
z dnia 23.08.2007
SPROSTOWANIE DO DECYZJI RADY 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art.16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz.U. L 11 z 16.1.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str.314)

GUS

41. GUS – Aktualności
– 20.07.2007
Ceny w Gospodarce Narodowej w 2006 r.; – BUDOWNICTWO – fragmenty
42. Dz.Urz.GUS nr 8 poz.58,
z dnia 23.08.2007
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2007 r.
43. Dz.Urz.GUS nr 9 poz.63,
z dnia 27.09.2007
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2007 r.
44. GUS – Aktualności
– 24.07.2007
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 6/2007 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
45. GUS – Aktualności
– 24.08.2007
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 7/2007 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
46. GUS – Aktualności
– 25.09.2007
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 8/2007 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
47. GUS – Aktualności
– 16.07.2007
Ceny w Gospodarce Narodowej - maj 2007; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
48. GUS – Aktualności
– 16.08.2007
Ceny w Gospodarce Narodowej - czerwiec 2007; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
49. GUS – Aktualności
– 11.09.2007
Ceny w Gospodarce Narodowej - lipiec 2007; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
50. GUS – Aktualności
– 05.10.2007
Ceny w Gospodarce Narodowej - sierpień 2007; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
51. GUS – Aktualności
– 19.07.2007
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2007 r. - fragment
52. GUS – Aktualności
– 20.08.2007
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2007 r. - fragment
53. GUS – Aktualności
– 19.09.2007
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2007 r. - fragment
54. GUS – Aktualności
– 23.07.2007
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych maj 2007
55. GUS – Aktualności
– 24.08.2007
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych czerwiec 2007
56. GUS – Aktualności
– 20.09.2007
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych lipiec 2007

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

57. www.sn.pl
Najważniejsze Bieżące
Orzecznictwo
UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 79/07) – z dnia 13 września 2007 r. – dotyczy przykanalików

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.