Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 97 poz.632,
z dnia 06.06.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej
2. Dz.U. nr 99 poz.642,
z dnia 10.06.2008
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
3. Dz.U. nr 108 poz.690,
z dnia 24.06.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
4. Dz.U. nr 111 poz.708,
z dnia 27.06.2008
USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
5. Dz.U. nr 113 poz.721,
z dnia 30.06.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
6. Dz.U. nr 116 poz.731,
z dnia 02.07.2008
USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
7. Dz.U. nr 116 poz.732,
z dnia 02.07.2008
USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
8. Dz.U. nr 123 poz.803,
z dnia 11.07.2008
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 8 lipca 2008 r. sygn. akt K 46/07
(dotyczy ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych)
9. Dz.U. nr 137 poz.859,
z dnia 30.07.2008
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego
10 Dz.U. nr 138 poz.865,
z dnia 31.07.2008
USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
(– wprowadza zmiany do ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska i in.)
11. Dz.U. nr 138 poz.868,
z dnia 31.07.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
12. Dz.U. nr 139 poz.883,
z dnia 01.08.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
13. Dz.U. nr 141 poz.888,
z dnia 05.08.2008
USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
14. Dz.U. nr 145 poz.914,
z dnia 08.08.2008
USTAWA z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane
15. Dz.U. nr 150 poz.945,
z dnia 19.08.2008
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
16. Dz.U. nr 153 poz.955,
z dnia 22.08.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
17. Dz.U. nr 154 poz.958,
z dnia 26.08.2008
USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
18. Dz.U. nr 161 poz.1003,
z dnia 05.09.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi
19. Dz.U. nr 163 poz.1012,
z dnia 10.09.2008
USTAWA z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie
20. Dz.U. nr 171 poz.1058,
z dnia 23.09.2008
USTAWA z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Monitor Polski

21. M.P. nr 44 poz.391,
z dnia 13.06.2008
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2008 r.
22. M.P. nr 47 poz.429,
z dnia 24.06.2008
KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
23. M.P. nr 50 poz.443,
z dnia 07.07.2008
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
24. M.P. nr 50 poz.447,
z dnia 07.07.2008
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2009
25. M.P. nr 54 poz.481,
z dnia 23.07.2008
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2008 r.
26. M.P. nr 54 poz.485,
z dnia 23.07.2008
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2008 r.
27. M.P. nr 55 poz.499,
z dnia 25.07.2008
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r.
28. M.P. nr 57 poz.520,
z dnia 07.08.2008
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
29. M.P. nr 64 poz.580,
z dnia 01.09.2008
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2008 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

30. Dz.Urz.UE Nr L 154,
z dnia 12.06.2008
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG
(dotyczy odporności ogniowej materiałów budowlanych)
31. Dz.Urz.UE Nr L 182,
z dnia 10.07.2008
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 32/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG
(dotyczy dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE)
32. Dz.Urz.UE Nr L 235,
z dnia 02.09.2008
Nota do czytelnika
33. http://www.mi.gov.pl ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (wniosek z dnia 23-05-2008)

GUS

34. Dz.Urz.GUS nr 8 poz.48,
z dnia 29.08.2008
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2008 r.
35. Dz.Urz.GUS nr 8 poz.50,
z dnia 29.08.2008
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2008 r.
36. GUS – Aktualności –
24.06.2008
Biuletyn Statystyczny nr 5/2008 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
37. GUS – Aktualności –
25.07.2008
Biuletyn Statystyczny nr 6/2008 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
38. GUS – Aktualności –
26.08.2008
Biuletyn Statystyczny nr 7/2008 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
39. GUS – Aktualności –
23.09.2008
Biuletyn Statystyczny nr 8/2008 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
40. GUS – Aktualności –
10.06.2008
Ceny w Gospodarce Narodowej - kwiecień 2008; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
41. GUS – Aktualności –
08.07.2008
Ceny w Gospodarce Narodowej - maj 2008; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
42. GUS – Aktualności –
11.08.2008
Ceny w Gospodarce Narodowej – czerwiec 2008; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
43. GUS – Aktualności –
08.09.2008
Ceny w Gospodarce Narodowej – lipiec 2008; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
44. GUS – Aktualności –
18.06.2008
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2008 r. – fragment
45. GUS – Aktualności –
18.07.2008
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2008 r. – fragment
46. GUS – Aktualności –
20.08.2008
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2008 r. – fragment
47. GUS – Aktualności –
18.09.2008
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2008 r. – fragment
48. GUS – Aktualności –
19.06.2008
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – kwiecień 2008
49. GUS – Aktualności –
17.07.2008
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – maj 2008
50. GUS – Aktualności –
25.08.2008
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – czerwiec 2008
51. GUS – Aktualności –
19.09.2008
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – lipiec 2008

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

52. Biuletyn Nr 5/08,
z dnia 10.06.2008
ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (V CSK 179/07) – wyrok z dnia 11 stycznia 2008 r. – dotyczy zapłaty wynagrodzenia wykonawcy
53. Biuletyn Nr 6/08,
z dnia 07.07.2008
ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (II CSK 445/07) – wyrok z dnia 20 lutego 2008 r. – dotyczy wierzytelności przyszłej
54. Biuletyn Nr 7/08,
z dnia 08.08.2008
UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (III CZP 62/08) – z dnia 10 lipca 2008 r. – dotyczy gwarancji
55. Biuletyn Nr 7/08,
z dnia 08.08.2008
UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (III CZP 68/08) – z dnia 23 lipca 2008 r. – dotyczy zasiedzenia

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.