Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 91 poz.742,
z dnia 15.06.2009
USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(art. 4. wprowadza zmiany do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych)
2. Dz.U. nr 105 poz.870,
z dnia 02.07.2009
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
3. Dz.U. nr 108 poz.907,
z dnia 08.07.2009
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
4. Dz.U. nr 115 poz.958,
z dnia 21.07.2009
USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy
5. Dz.U. nr 119 poz.998,
z dnia 30.07.2009
ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
6. Dz.U. nr 120 poz.1001
z dnia 31.07.2009
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych
7. Dz.U. nr 124 poz.1030
z dnia 06.08.2009
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
8. Dz.U. nr 125 poz.1035
z dnia 07.08.2009
USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
9. Dz.U. nr 144 poz.1182
z dnia 04.09.2009
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
10. Dz.U. nr 157 poz.1240
z dnia 24.09.2009
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
11. Dz.U. nr 157 poz.1241
z dnia 24.09.2009
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

(m.in. wprowadza zmiany do ustaw:
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – art.61,
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – art.79,
z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi – art.81)

12. http://orka.sejm.gov.pl USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Monitor Polski

13. M.P. nr 34 poz.508,
z dnia 04.06.2009
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2009 r.
14. M.P. nr 41 poz.654,
z dnia 07.07.2009
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
15. M.P. nr 47 poz.693,
z dnia 28.07.2009
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2009 r.
16. M.P. nr 47 poz.698,
z dnia 28.07.2009
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
17. M.P. nr 47 poz.701,
z dnia 28.07.2009
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2009 r.
18. M.P. nr 48 poz.709,
z dnia 31.07.2009
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r.
19. M.P. nr 50 poz.735,
z dnia 07.08.2009
KOMUNIKAT Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009—2032”
20. M.P. nr 55 poz.768,
z dnia 01.09.2009
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2009 r.
21. M.P. nr 57 poz.780,
z dnia 08.09.2009
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

22. Dz.Urz.UE Nr L 140,
z dnia 05.06.2009
DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
23. Dz.Urz.UE Nr L 216,
z dnia 20.08.2009
DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE

GUS

24. GUS – Aktualności – 06 lipca 2009 Ceny w Gospodarce Narodowej w 2008 r.; – BUDOWNICTWO – fragmenty
25. Dz.Urz.GUS nr 8 poz.57, z dnia 31.08.2009 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2009 r.
26. GUS – Aktualności – 25.06.2009 Biuletyn Statystyczny nr 5/2009 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
27. GUS – Aktualności – 23.07.2009 Biuletyn Statystyczny nr 6/2009 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
28. GUS – Aktualności – 25.08.2009 Biuletyn Statystyczny nr 7/2009 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
29. GUS – Aktualności – 23.09.2009 Biuletyn Statystyczny nr 8/2009 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
30. GUS – Aktualności – 08.06.2009 Ceny w Gospodarce Narodowej – kwiecień 2009; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
31. GUS – Aktualności – 13.07.2009 Ceny w Gospodarce Narodowej – maj 2009; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
32. GUS – Aktualności – 10.08.2009 Ceny w Gospodarce Narodowej – czerwiec 2009; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
33. GUS – Aktualności – 11.09.2009 Ceny w Gospodarce Narodowej – lipiec 2009; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
34. GUS – Aktualności – 19.06.2009 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2009 r. – fragment
35. GUS – Aktualności – 17.07.2009 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2009 r. – fragment
36. GUS – Aktualności – 19.08.2009 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2009 r. – fragment
37. GUS – Aktualności – 17.09.2009 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2009 r. – fragment
38. GUS – Aktualności – 23.06.2009 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – kwiecień 2009
39. GUS – Aktualności – 21.07.2009 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – maj 2009
40. GUS – Aktualności – 24.08.2009 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – czerwiec 2009
41. GUS – Aktualności – 21.09.2009 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – lipiec 2009
42. GUS – Aktualności – 17.07.2009 Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych – za „Budownictwo - wyniki działalności w 2008 r.”

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

43. Biuletyn Nr 5/09,
z dnia 08.06.2009
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (I CNP 82/08) – wyrok z dnia 8 stycznia 2009 r. – dotyczy planów zagospodarowania przestrzennego

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z późn. zm.), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.